Gå direkt till innehåll
Vad gäller för genomförande av stämmor sedan de nya restriktionerna och rekommendationerna infördes?

Blogginlägg -

Vad gäller för genomförande av stämmor sedan de nya restriktionerna och rekommendationerna infördes?

I och med den ökade smittspridningen av covid-19 i landet finns det nya restriktioner och rekommendationer att beakta från och med den 12 januari 2022. Detta i kombination med att den tillfälliga stämmolagen upphört att gälla väcker många frågor i bostadsrättsföreningar och HSB-föreningar, särskilt de som har brutet räkenskapsår och ska genomföra stämmor den närmaste månaden. Det är komplexa regler som ställs mot varandra, men denna text har som ambition att reda ut de vanligaste frågorna. Hur bostadsrättsföreningar och HSB-föreningar ska genomföra sina stämmor i rådande läge är dock svårt att ge rekommendationer kring.

Sedan den 1 januari 2022 gäller inte längre den tillfälliga stämmolagen som möjliggjorde stämmor genom enbart poströstning eller genom elektronisk uppkoppling i kombination med poströstning. HSB har tillsammans med Riksbyggen och Bostadsrätterna gjort en hemställan till regeringen att återinföra den tillfälliga stämmolagen. Justitie- och inrikesminister Morgan Johanssons pressamordnare har uttalat sig om att det i nuläget inte är aktuellt att återinföra möjligheten till digitala stämmor eftersom det i dagsläget inte behövs en justering, men regeringen följer utvecklingen noga och är beredd att återinföra lagen vid behov.

Att den tillfälliga stämmolagen upphört innebär att det nu endast finns tre sätt att genomföra stämmor i bostadsrättsföreningar. Det är viktigt att känna till vad som gäller vid de olika formerna av stämmor med anledning av nu rådande restriktioner på grund av covid-19.

1) Fysisk stämma

Innan pandemin var detta den vanligaste formen att genomföra en stämma. Stämman ska hållas på den ort där styrelsen har sitt säte, vilket framgår av stadgarna.

Om stämman ska vara öppen kräver det att deltagarna på stämman röstar för att utomstående har rätt att närvara. För bostadsrättsföreningar krävs det enhällighet vid beslut om att utomstående ska ha rätt att närvara, men det räcker med enkel majoritet för HSB-föreningar.

Öppen stämma inomhus

Om stämman är öppen och fler än 20 personer deltar på stämman inomhus tillåts enbart sittande deltagare. Sällskap får vara som högst åtta personer samt att det ska finnas minst en meter mellan sällskapen. Om fler än 50 personer deltar på stämman gäller det nyssnämnda samt ett krav på vaccinationsbevis.

Folkhälsomyndigheten har lämnat in en hemställan till regeringen om att fler än 500 personer inte får samlas på en allmän sammankomst. Även om regeringen ännu inte fattat beslut gällande Folkhälsomyndighetens hemställan bör föreningar beakta detta redan nu.

Den som saknar vaccinationsbevis kan delta på stämman genom ombud. Observera att fullmaktsinsamling inte längre är tillåtet utan ombud får bara företräda en medlem.

Öppen stämma utomhus

Om föreningen väljer att hålla stämman utomhus gäller inte ovanstående restriktioner. Det är alltjämt viktigt att vidta smittskyddsåtgärder.

Om stämman ska hållas utomhus måste den vara öppen. Som tidigare nämnts kräver det att deltagarna på bostadsrättsföreningens stämma enhälligt röstar för att utomstående har rätt att närvara.

Stängd stämma i hyrd lokal

För det fall stämman är stängd och hålls i en hyrd lokal råder, så snart en förordningsändring blivit beslutad, ett maxtak på 20 personer (för närvarande max 50 personer).

Stängd stämma i egen lokal

Ifall stämman är stängd och hålls i egen lokal finns inga regleringar avseende deltagarantal, men HSB Riksförbunds rekommendation är att söka vägledning i vad som gäller för allmänna sammankomster med undantag för krav på vaccinationsbevis.

2) Fysisk stämma i kombination med elektronisk uppkoppling

Det finns sedan tidigare möjlighet att kombinera fysisk stämma med elektronisk uppkoppling. Det är en styrelsefråga att bestämma om stämman ska hållas på detta sätt.

Om stämman ska genomföras på detta kombinerade sätt måste den vara öppen. Som tidigare nämnts kräver det att deltagarna på bostadsrättsföreningens stämma enhälligt röstar för att utomstående har rätt att närvara.

Samma restriktioner som vid en helt fysisk öppen stämma gäller för fysiska stämmor i kombination med elektronisk uppkoppling. Den som saknar vaccinationsbevis kan delta genom ombud eller digitalt.

3) Pappersstämma

I små bostadsrättsföreningar i vilka det går att få godkännande av samtliga röstberättigade medlemmar är det möjligt att genomföra en pappersstämma. Det kräver att samtliga röstberättigade medlemmar undertecknar stämmoprotokollet (e-signering är tillåtet). Det är mycket ovanligt att det går att genomföra stämmor av det här slaget.

Råd om att begränsa antalet nära kontakter inomhus

Utöver vad som redogjorts för ovan behöver rådet om att alla vuxna uppmanas att begränsa antalet nära kontakter inomhus genom att avstå från större middagar och fester samt liknande sociala sammanhang beaktas. Vidare kvarstår tidigare allmänna råd om att bland annat undvika trängsel och hålla avstånd. Även detta behöver beaktas vid genomförande av stämmor.

Svåra beslut för styrelser i planeringen av stämmor

En del bostadsrättsföreningar står inför ett vägskäl; att hålla stämman för sent och därmed strida mot lag och stadgar eller att inte helt kunna följa alla riktlinjer och rekommendationer med anledning av pandemin. HSB Riksförbund kan dessvärre i detta läge inte råda bostadsrättsföreningar vilken väg de ska ta i vägskälet. Det är upp till varje styrelse att utifrån bostadsrättsföreningens specifika förutsättningar hitta bästa väg framåt. Under tiden arbetar HSB Riksförbund för att den tillfälliga lagen om stämmor ska återinföras och stöttar givetvis sina medlemmar med tolkningen av gällande lagar, restriktioner och rekommendationer.

Ämnen

Presskontakt

Viktoria Wallin

Viktoria Wallin

Fastighetsjurist och gruppchef

Relaterat material

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 670 000 medlemmar
ca 4 000 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
26 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund
Box 8310
104 20 Stockholm