Följ HSB Riksförbund

HSB tillstyrker skatterabatt på hushållsnära tjänster

Pressmeddelande   •   Jan 29, 2007 10:08 CET

Allt fler hushåll har svårt att få tiden att räcka till. Tempot i arbetslivet höjs och många barnfamiljer har problem med att hinna med kontakterna med barnen, skolan, barnomsorgen och vännerna. Många äldre har också behov av hjälp i hushållet. Antalet äldre ökar snabbt och socialtjänstens resurser räcker inte till. Det behövs därför ett komplement i form av bonära tjänster till ett pris som flertalet hushåll har råd att betala.

HSBs övergripande ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vi är starkt engagerade i att utveckla medlemsnyttan genom att tillgodose behovet av olika former av tjänster. Att uppföra bostadsrättsföreningar och att därvid upplåta lägenheter till medlemmarna är den centrala uppgiften. Men det innebär också att vi aktivt arbetar för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov och att därvid också främja serviceverksamhet med anknytning till boendet.

Det finns en lång tradition inom HSB av bedriva väntjänster, service och olika former av omsorgsverksamhet. Redan 1928 utvecklades HSBs lekskolor, som blev starten och förebild för den omfattande kommunala barnomsorg som vi har idag. Under senare tid har det inom HSB även tillkommit en mer avancerad vård- och omsorgsverksamhet (vård och omsorg av Parkinsonsjuka) inom ramen för HSB Stockholm (HSB Omsorg).

Behov att komplettera samhällets tjänster
HSB anser att det finns ett stort behov av att komplettera de kommunala tjänsterna till äldre och handikappade med likvärdiga tjänster producerade i kooperativ regi. Det är också angeläget att bredda detta tjänsteutbud i syfte att underlätta vardagslivet även för andra grupper av medborgare, t ex unga familjer som behöver hjälp att få vardagslivet att gå ihop och få mer tid över för umgänge med barn och familj.

Vi har visat att det är möjligt att på egen hand och i samverkan med kommunerna organisera sådan hemtjänstverksamhet. HSB har i sina föreningar en väl uppbyggd service, en god kontakt med medlemmar och boende samt möjligheter att expandera verksamheten ordentligt.
Men hittills har prisskillnaden mellan den biståndsberättigade verksamheten inom kommunerna och för den delen också konkurrensen med det utbud av svarta tjänster som finns, varit ett starkt hinder för en sådan utvecklin

Den reform som nu föreslås kommer att göra det möjligt för väldigt många fler hushåll att efterfråga ”vita” hushållstjänster. Vi tror att en sådan utveckling också kommer att leda till skapandet av ett stort antal nya arbetstillfällen inom området. Arbeten som har avtalsenliga villkor och lön. HSB är berett att ta sitt ansvar för att utveckla en väl fungerande service i bostadsområden på olika områden.

Med hänvisning till bl a de goda erfarenheter som Finland har av sitt system för hushållsavdrag föreslås i promemorian i princip ett likadant förslag som det finska. HSB instämmer i att det finska systemet har stora förtjänster. Men ett problem med den modell som etablerats i Finland är att hushållen kan genomföra skatteavdraget först i efterhand när man lämnar sin självdeklaration.

Rabatten bör ges direkt vid köpet. Valet av den metoden innebär dock att det skapas hinder på marknaden genom att man skjuter upp återbetalningen genom skattereduktion. Det blir krångligt och riskerar att minska efterfrågan rejält. Det kan ta upp till ett och ett halvt år innan konsumenten får tillbaka skatterabatten. För många hushåll riskerar detta att medföra sådana ekonomiska svårigheter att man tvingas avstå från att köpa tjänsterna. Om detta förfaringssätt även medför att hushållen måste avstå från den förenklade deklarationen byggs ett ännu större hinder upp. Vi hade hellre sett ett system som innebär att priset sänks omedelbart. HSB anser att det är angeläget att regeringen överväger ett system där rabatten för den enskilde konsumenten redan är avräknad från priset som ska betalas. Någon form av checksystem, i likhet med de som finns i t ex Österrike, Frankrike och Belgien, kan vara en sådan metod som skulle göra det enklare för den enskilde att köpa hushållstjänster.

Begreppet ”hushållstjänster” bör ha en vid definition. De i promemorian uppräknade tjänsterna tycker vi ska ingå. Inom HSB har vi etablerat begreppet ”bonära” tjänster som ett något vidare begrepp än hushållstjänster. Inom den ramen anser vi att, utöver de i promemorian uppräknade tjänsterna även kan ingå tex, restaurangverksamhet för hushåll som ersätter matlagning i hemmet, inköp etc. I likhet med vad som gäller i Finland – och vilket också Skatteverket påpekat i sin utredning ”Ett modernare skattesystem” – bör även hantverkstjänster ingå. Den växande och alltmer avancerade informationsteknologin har gjort hemmen högteknologiska. Flertalet hushåll har idag en egen dator och sköter många bankärenden, inköp mm via nätet. Det här kräver ofta kunskaper som många människor saknar och därför måste köpa från annat håll. Också den typen av supporttjänster bör omfattas av begreppet hushållstjänster.

HSBser igrunden ingen skillnad mellan ROT och RUT. HSB anser att regeringen bör gå vidare med att likställa ROT-avdragen med avdragen för hushållstjänster Principiellt bör, såsom också Skatteverket påpekat i ovan nämnda utredning, dessa avdrag permanentas och inte bara ses som en sysselsättningspolitisk åtgärd. En sådan åtgärd skulle gynna framväxten av en ny vit sektor för såväl ROT- som RUT-tjänster.

Avdraget bör höjas till 60 procent. Det är viktigt att prisskillnaden i förhållande till den svarta marknaden inte blir för stor. Eftersom många hushåll redan idag anlitar svarta städtjänster och har etablerat sådana kontakter måste det nya systemet innehålla tillräckliga prisincitament för att hushållen ska gå över till att köpa vita tjänster. Det är också motiverat att höja avdraget om man vill komma till rätta med den svarta marknaden och skapa en arbetsmarknad där de personer som anlitas har sociala och fackliga rättigheter. En höjning av avdraget bidrar till detta.

Kontakt: Åke Johansson 070 648 89 66

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.