Gå direkt till innehåll
Fastighetsägaransvar för lekplatser på bostadsrättsföreningars mark

Blogginlägg -

Fastighetsägaransvar för lekplatser på bostadsrättsföreningars mark

Solen och värmen har förhoppningsvis kommit till oss för att stanna. Högre temperaturer medför ökat umgänge och lek utomhus på föreningars gårdar. Flera bostadsrättsföreningen har till de yngre boendes förtjusning upprättat lekplatser så som gungor eller rutschkanor på föreningens mark. Men vad innebär det och vilket ansvar medför det för en förening att ha en lekplats på dess mark?

Till att börja med är det av vikt att föreningen i egenskap av fastighetsägare är bekant med regelverket avseende lekplatser. Att lekplatser uppställda på föreningens mark är säkra och väl underhållna hör till fastighetsägarens ansvar. Enligt plan- och bygglagen ska lekplatser underhållas på så vis att risken för olycksfall begränsas.

Avseende nya lekplatser

Nya lekplatser ska utformas i enlighet med plan- och bygglagen samt Boverkets byggregler. Vid färdigställandet av en lekplats bör en installationsbesiktning genomföras av en person med kompetens inom området för att säkerställa att uppförande skett i enlighet med gällande regler och standarder.

Avseende befintliga lekplatser

För att säkerställa att lekredskapen är i gott skick och uppfyller gällande säkerhetskrav är det av vikt att genomföra regelbundna kontroller. Kontrollen ska genomföras av en person med erforderlig kompentens.

Hur ofta en kontroll behöver genomföras beror dels på slitage, dels användning. Det viktiga är ett det sker en kontroll och att det noteras. Noteras brister är det av stor vikt att föreningen vidtar åtgärder omgående. Genom att stänga av lekplatsen under den period köper sig föreningen lite mer tid för att återställa det som anses bristfälligt.

Vem är ansvarig för eventuella skador?

Skulle en skada uppkomma med anledning av lekplatsen kan såväl föreningen, tillverkaren eller eventuellt någon med tillsynsplikt hållas ansvarig.

- Bostadsrättsföreningen har ett fastighetsägaransvar. Det innebär att bostadsrättsföreningen som fastighetsägare har ett ansvar för att hålla fastigheten säker och se till att den fungerar som den ska och att den inte medför risker för miljön eller hälsan för de boende och utomstående. Det här ansvaret kan aktualiseras när en bostadsrättshavare har en lekplats på föreningens mark. Enligt HSBs normalstadgar 2023 svarar även bostadsrättsföreningen för underhållet av gemensamma utrymmen. Om bostadsrättsföreningen väljer att ha gungor eller en rutschkana på föreningens mark är föreningen skyldig att se till att den underhålls, är i gott skick och att lämplig skyddsutrustning finns. Om skada uppkommer på grund av bostadsrättsföreningens bristande underhåll kan föreningen bli skadeståndsskyldig.

- Tillverkaren kan komma att bli ansvar för en skada om det är fel i själva produkten.

- Föräldrar har ett ansvar för sina barn, en så kallad tillsynsplikt. Det betyder att föräldrar ansvarar för att barnet inte skadar sig själv eller andra.

Sammanfattningsvis, det är viktigt att föreningen känner till sitt ansvar som fastighetsägare när det gäller lekplatser och andra typer av fasta installationer på föreningens mark. Genom att följa gällande regelverk och säkerställa att lekplatserna är säkra och väl underhållna kan man bidra till en trygg och rolig lekmiljö för föreningens minsta boende.

Vill du veta mer och bredda din kunskap när det kommer till fastighetsägaransvar?

Den 30 maj håller juristerna på HSB Riksförbund ett frukostseminarium avseende bostadsrättsföreningars fastighetsansvar kopplat till lekplatser, pooler, studsmattor och andra byggnationer på föreningen mark. Välkommen att anmäla dig.

Behöver din bostadsrättsförening juridisk hjälp?

Vi har lösningen för er! Vi erbjuder skräddarsydd rådgivning för bostadsrättsföreningar, även för föreningar som inte är medlemmar i HSB och övriga fastighetsägare. Läs mer om vårt erbjudande och kontakta oss här. Tillsammans går vi igenom ert ärende och ger er det stöd ni behöver.

Om ni är medlemmar i HSB, förtroendevalda eller anställda inom HSB kan ni även ringa HSBs juridiska rådgivning på 0771 472 472. Via rådgivningen får ni kostnadsfri generell juridisk rådgivning inom HSBs verksamhetsområden.

Ämnen

Kontakter

Ebba Svanholm

Ebba Svanholm

Fastighetsjurist

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 677 000 medlemmar
ca 4 100 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
24 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund
Box 8310
104 20 Stockholm
Sweden