Gå direkt till innehåll
Nytt ställningstagande från skatteverket rörande förändringar av bostadsrättslägenheter

Blogginlägg -

Nytt ställningstagande från skatteverket rörande förändringar av bostadsrättslägenheter

Skatteverket har den 16 februari 2017 meddelat ett ställningstagande rörande kapitalvinstbeskattning av privatbostadsrätter. Detta ställningstagande har fått uppmärksamhet i dagspressen. SvD skriver om det under rubriken ” Dråpslag: Skattechock hotar ägare av bostadsrätter”.

Skatteverket har i sitt ställningstagande förklarat att de anser att en väsentlig förändring av en bostadsrätt ska jämställas med att denna har sålts till marknadspris, samt att en ny förvärvats (med de förändrade villkoren). Detta kommer i många fall medföra en vinst som ska kapitalvinstbeskattas.

Det har sedan tidigare varit klart att reavinstbeskattning ska ske vid delning eller sammanslagning av lägenheter. Det skatteverket nu klargjort är att skatteverket anser att denna princip även ska tillämpas vid förändringar i en bestående bostadsrätt, exempelvis vid tilläggsupplåtelser.

Skatteverkets ställningstagande kan medföra stora skatteeffekter för enskilda bostadsrättsägare som har förändrat sin bostadsrätt genom att köpa till yta eller sälja yta. Det vanligaste exemplet torde vara att en bostadsrättshavare har köpt till ett vindsutrymme ovanför lägenheten från sin förening för ombyggnad till bostadsyta. Ett annat exempel som kan förekomma är att tillköp av uteplats eller parkeringsplats skett (om dessa upplåtits med bostadsrätt).

Mindre förändringar av bostadsrättslägenheter ska enligt skatteverket inte medföra att en försäljning ska anses ha skett. Ett mycket besvärande inslag i skatteverkets ställningstagande är dock att någon mer exakt ledning i vad som utgör en väsentlig förändring av bostadsrätten inte ges. Skatteverkets ställningstagande kommer således sannolikt under en tid framöver leda till en stor osäkerhet om vilka typ av förändringar som kan göras utan oönskade skatteeffekter.

Skatteverkets ställningstagande kommer i en del fall leda till både stora och oförutsedda skatteeffekter för enskilda bostadsrättshavare. Avtalskonstruktionen med tilläggsupplåtelser varit förekommande på bostadsmarknaden under längre tid. HSB har avrått från att förändra en bostadsrättsupplåtelse genom att upprätta tilläggsavtal till befintliga bostadsrätter. HSB har som rekommendation att införliva den tillkommande ytan genom att sammanlägga den ursprungliga ytan med den nya. Även detta kan dock föranleda skatteeffekter för den enskilda vilket bör utredas i varje enskilt fall.

HSB har till lagstiftaren anfört de svårigheter och konsekvenser som idag föreligger med att förändra en befintlig upplåtelse av en bostadsrätt och att regelverken avseende det bör ses över. Skatteverkets avgörande visar än tydligare behovet av en översyn av hur en förändring av en befintlig bostadsrättsupplåtelse ska ske, då det är vanligt förekommande att en bostadsrättshavare önskar ta en råvind i anspråk för att få en större bostadsrätt eller på annat sätt förändra en upplåtelse. Idag är rättsläget och konsekvenserna alltför osäkra för den enskilda bostadsrättshavaren. Skatteverkets ställningstagande i dess helhet hittar ni här

Ändring 2017-03-13.

Skatteverket har tydliggjort tillämpningsinformation. 

"I rubricerat ställningstagande anser Skatteverket att en väsentlig förändring av villkoren i upplåtelseavtal innebär att bostadsrätten anses vara avyttrad och medför därmed en kapitalvinstbeskattning.

Vid kontroll bör Skatteverkets åtgärder, som föranleds av nämnda ställningstagande, vara framåtsyftande. Beslut på initiativ av verket ska därför inte avse förändringar av upplåtelseavtal som äger rum före 2018-01-01." 

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Sofie Kjellin

Sofie Kjellin

vd HSB Finansstöd 0708-125 722

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 677 000 medlemmar
ca 4 100 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
24 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund

Box 8310
104 20 Stockholm
Sweden