Gå direkt till innehåll
HSB ökar takten mot klimatneutralitet – inför maxtak för klimatpåverkan i nyproduktionen

Pressmeddelande -

HSB ökar takten mot klimatneutralitet – inför maxtak för klimatpåverkan i nyproduktionen

År 2045 ska HSBs nyproduktion vara verkligt hållbar i alla sina processer. Ett led i det är att nyproduktionen senast 2040 ska vara helt klimatneutral. Den 1 januari infördes ett maxtak för klimatpåverkan i samtliga nyproduktionsprojekt.

– Senast år 2045 ska HSBs nyproduktion vara verkligt hållbar i alla led utan någon negativ nettopåverkan på miljö och klimat. Dessutom ska vi fortsätta att leverera positivt till den sociala hållbarheten i boendet, leverantörsleden och lokalsamhället. Precis som HSB gjort i snart 100 år, säger Maria Qvillberg, utvecklingsansvarig kvalitet och hållbarhet HSB ProjektPartner och hållbarhetsansvarig HSB Bostad.

Målgången sker alltså år 2045, samma år som bygg- och anläggningssektorn anger i sin Färdplan 2045. Men redan nu har målet för just klimatneutralitet tidigarelagts till 2040 för att HSB ska göra vad som krävs enligt vetenskapen för att 1,5-gradersmålet ska kunna nås.

Minskad klimatpåverkan i alla projekt

För att nå uppsatta mål införs bland annat interna klimatkrav i alla kommande nyproduktionsprojekt med ett maxtak på 300 kg CO2-ekvivalenter per kvadratmeter. Maxtaket har samma systemgräns som nya lagkravet om klimatdeklarationer, men medan lagen endast kräver redovisning går HSB före och kräver verklig minskad klimatpåverkan i alla projekt. Gränsen på 300 kg CO2-ekvivalenter/kvm ska säkerställa att alla projekt gör åtgärder för minskad klimatpåverkan, då branschsnittet idag ligger högre.

– HSB har sedan tidigare haft höga hållbarhetskrav på nyproduktion, högre än gällande lagar och regler. Men vi är ändå inte nöjda. Med dessa konkreta målsättningar och en tydlig tidplan vågar vi sticka ut hakan, säger Maria Qvillberg.

Vid sidan om att höja takten i hela projektportföljen satsar HSB ytterligare inom Lokal Färdplan Malmö (LFM30) där målsättningen är ännu tuffare och omställningsarbetet måste gå ännu snabbare. All nyproduktion för HSB Malmö ska vara klimatneutral redan år 2030 och man utvecklar just nu HSBs första klimatneutrala flerbostadshus.

Skärper kraven inom 13 områden

En klimatneutral nyproduktion är en av 13 målsättningar i den strategiska hållbarhetsplan som HSBs två nyproduktionsbolag HSB ProjektPartner och HSB Bostad har antagit. Genom den skärper HSB målen inom samtliga hållbarhetområden. De tidsbestämda målsättningarna är 13 till antalet, se faktaruta nedan.

Strategin har tydliga delmål. År 2023, då HSB fyller 100 år, är den första avstämningspunkten. Nästa avstämningspunkt är år 2030 för att koppla till Agenda 2030 och FN:s globala mål för hållbar utveckling.


Fakta: Hållbarhetsmål för nyproduktion

HSBs strategiska hållbarhetsplan för nyproduktion har fyra fokusområden: hållbara tjänster och produkter, resurseffektivitet och miljöhänsyn, klimat samt viktig samhällsaktör. Inom dessa områden finns 13 specifika mål:

 1. HSB Hållbarhetsindex. Nivån höjs fortlöpande för att år 2045 motsvara en hög hållbarhetsprestanda utan negativ påverkan på miljö, samhälle och människa samt att bidra positivt.
 2. Miljöcertifiering. 100 procent av inflyttade bostäder är preliminärt certifierade enligt Miljöbyggnad samt samtliga preliminärt certifierade byggnader ska klara verifieringen.
 3. Ansvar i leverantörsledet. Samtliga stora leverantörer inom entreprenad och byggmaterial ska ha hållbarhetsbedömts före upphandling enligt ökande krav på spårbarhet och säkerställande av mänskliga rättigheter, arbetsförhållande, affärsetik och miljöhänsyn i samtliga leverantörsled.
 4. Grön finansiering. Samtliga färdigställda projekt ska uppnå krav för grön, hållbar slutfinansiering
 5. Byggavfall. Byggavfallet ska vara nära noll och HSB ska följa en cirkulär byggprocess där allt spill går till återanvändning eller återvinning. Alla material som byggs in kan separeras för samma syfte när byggnaden rivs eller renoveras.
 6. Energieffektiva bostäder. Resurseffektiv energianvändning och netto noll klimatpåverkan från nya byggnaders energianvändning på årsbasis.
 7. Bevarande av biologisk mångfald. Riskanalys av naturvärden och klimatanpassning samt nödvändiga åtgärder för skyddande av naturvärden och bostäder ska göras i samtliga projekt.
 8. Klimatneutral nyproduktion. Netto noll utsläpp av växthusgaser senast 2040.
 9. Lokal förnybar energi. Säkerställande av förnybar energi till alla nya bostäder. Netto noll klimatpåverkan från nya byggnaders energianvändning på årsbasis.
 10. Säkra byggarbetsplatser. Trygga arbetsplatser med 0 allvarliga arbetsplatsolyckor.
 11. Bidra till ett socialt hållbart samhälle. 90 procent av alla projekt ska ha ett tydligt förstärkt värde av social hållbarhet.
 12. Affärsetik. Alla medarbetare och styrelserepresentanter ska följa HSBs uppförandekod och ha genomfört en utbildning inom antikorruption de senaste åren.
 13. Mångfald och jämställdhet. En jämställd och diversifierad organisation på alla nivåer och delar av organisationen.

Ämnen

Kategorier


HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

 • ca 670 000 medlemmar
 • ca 4 000 bostadsrättsföreningar
 • ca 35 000 förtroendevalda
 • 26 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

Kontakter

Maria Lyckesjö, tillbaka från semester 5 aug

Maria Lyckesjö, tillbaka från semester 5 aug

Presskontakt pressekreterare 070-771 43 00
André Johansson, tillbaka från semester 12 aug

André Johansson, tillbaka från semester 12 aug

Presskontakt Marknads- och kommunikationschef HSB Riksförbund 070-5496404

Primär presskontakt sommar

Presskontakt Åke Johansson HSB Riksförbund 070 648 89 66

Relaterat innehåll

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 677 000 medlemmar
ca 4 100 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
24 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund

Box 8310
104 20 Stockholm
Sweden