Följ HSB Riksförbund

Allt du behöver veta om en extra föreningsstämma - Varför, när och hur?

Blogginlägg   •   Okt 16, 2020 09:00 CEST

Under vilka förutsättningar kan en extra föreningsstämma hållas och vad kan behandlas under den extra insatta stämman? 

I vissa situationer kan det bli aktuellt att hålla en extra föreningsstämma utöver den ordinarie årsstämman. Detta har minst sagt varit aktuellt i år med tanke på Covid-19 och att många bostadsrättsföreningar valt att senarelägga den ordinarie stämman, använda sig utav poströstning eller valt att genomföra stämman digitalt. Motioner och förslag har även kunnat bordläggas av föreningsstämman för att behandlas vid ett senare tillfälle under året. Här är en sådan situation där en extra föreningsstämma blir aktuell. Styrelsen kan vid den ordinarie föreningsstämman få i uppdrag att kalla till extra föreningsstämma för att behandla vissa frågor vid ett senare tillfälle under året.

Det finns tre grunder för när en extra föreningsstämma ska hållas, nämligen följande:

  • 1.När styrelsen anser att det behövs
  • 2.När revisorerna skriftligen med motivering begär det
  • 3.När minst 1/10 av föreningens medlemmar skriftligen med motivering begär det

Enligt lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar 7 kap 11 § 1 st. är huvudregeln att en extra föreningsstämma ska hållas om styrelsen anser att det finns skäl till att hålla en extra föreningsstämma. Det krävs att styrelsen är överens och inte motsätter sig detta. Med andra ord ska hela styrelsen vara eniga om att det behövs en till stämma för att det ska bli aktuellt genom styrelsens kallelse.

Rätten att få begära en extra föreningsstämma kräver att det finns ett ärende att behandla på stämman, med vilket avses en relevant fråga för föreningen som kan bli föremål för beslut på stämman. Exempel på relevanta frågeställningar som kan behandlas på en föreningsstämma kan vara huruvida man ska avsätta en styrelseledamot eller om man ska välja en ny styrelse.

Vilka skäl kan finnas för att hålla en extra stämma?

Det vanligaste är att styrelsen anser att en extrastämma behöver hållas, vilket kan aktualiseras i samband med att aktsamhetsprincipen beaktas av styrelsen. I linje med aktsamhetsprincipen, som styrelsen har att följa enligt lag, kan en styrelse vilja att samtliga medlemmar i föreningen ska vara med och fatta ett beslut. Styrelsen kan formellt sett besluta om en fråga men bör hänskjuta den till en stämma om åtgärden innebär stora kostnader för föreningen eller om det finns skäl att tro att medlemmarna avser motsätta sig ett beslut. Det kan även bli aktuellt att kalla in till en extra föreningsstämma om bostadsrättsföreningen endast har en revisor (inga suppleanter) och denne av någon anledning inte kan fullfölja sitt uppdrag.

Vad gäller vid kallelse till extra föreningsstämma, när ska kallelsen utfärdas?

För extra föreningsstämma får kallelse ske tidigast sex veckor, och senast två veckor innan stämman. Stadgarna för föreningen kan innehålla särskilda skrivningar och det är bland annat tillåtet att i stadgarna skriva att kallelse får ske senare än lagens huvudregel, dock inte senare än två veckor innan stämma.

När revisorn eller medlemmar begär det, måste styrelsen kalla till extra föreningsstämma senast inom 14 dagar efter att begäran kommit in till föreningen, annars kan en styrelseledamot, en revisor eller en av medlemmarna vända sig till bolagsverket som i sin tur kan utfärda en kallelse till stämman.

Kontakta oss

Medlemmar i HSB kan kostnadsfritt kontakta HSBs medlemsrådgivning för generell juridisk rådgivning. Ring 0771 472 472. Tillsammans går vi igenom ärendet och ser till att ni får rätt stöd.

HSBs jurister bistår gärna er bostadsrättsförening (både medlemsföreningar, föreningar som inte är medlemmar och övriga fastighetsägare) med specifik juridisk rådgivning eller företräder er som ombud, klicka här för kontaktuppgifter eller om ni vill veta mer.