Gå direkt till innehåll
Andrahandsupplåtelse - Intagen på vårdinrättning på grund av ålder eller sjukdom och intagen på fängelse

Blogginlägg -

Andrahandsupplåtelse - Intagen på vårdinrättning på grund av ålder eller sjukdom och intagen på fängelse

Vad gäller egentligen när man blir intagen på vårdinrättning eller fängelse? Har man rätt att upplåta sin lägenhet i andra hand för att tjäna några extra slantar? Vi reder ut rättsläget!

Anknytningen är av underordnad betydelse

Sjukdom kan utgöra beaktansvärt skäl för andrahandsupplåtelse, med det förutsätter som huvudregel att bostadsrättsinnehavaren är hänvisad till att vistas på sjukhus eller annan vårdinrättning. Det krävs alltså att bostadsrättsinnehavaren inte själv kan nyttja lägenheten. När bostadsrättshavaren på grund av ålder eller sjukdom måste tas in på en vårdinrättning eller ett särskilt anpassat boende finns utan vidare skäl att upplåta lägenheten i andra hand. Efter en tid blir anknytningen till lägenheten svagare, men anknytningen är i dessa fall av underordnad betydelse. Det betyder att man inte tillmäter anknytningen lika stort vikt vid detta skäl som vid t.ex. tillfälligt arbete, studier eller vistelse på annan ort.

Vissa skäl väger tyngre än andra

Bostadsrättshavarens skäl att upplåta lägenheten i andra hand ska vägas mot om föreningen har befogad anledning att vägra samtycke. I förarbetena framkommer det att bostadsrättshavarens skäl i vissa fall väger tyngre än i andra fall, såsom exempelvis vid situationer där lägenheten upplåts i andra hand med anledning av sjukdom. I (Ä 10925-14) beviljade Hyresnämnden i Stockholm en 91-årig bostadsrättsinnehavare att upplåta sin bostad i andra hand i väntan på palliativ vård trots att lägenheten redan varit uthyrd under tre år.

Avseende fängelsevistelse så har hyresnämnden bedömt att fängelsevistelse kan utgöra ett beaktansvärt skäl för andrahandsuthyrning. Det innebär däremot inte att fängelsevistelsen alltid utgör ett giltigt skäl för andrahandsupplåtelse utan en bedömning måste alltid göras i det enskilda fallet. Aspekter som är av betydelse för bedömningen är t.ex. längden på fängelsevistelsen och bostadsrättshavarens behov av bostaden efter det avtjänade straffet.

Kontakta oss!

Medlemmar, förtroendevalda och anställda hos HSB kan kostnadsfritt kontakta HSBs juridiska rådgivning på telefonnummer 0771-472 472 för generell juridisk rådgivning.

HSBs jurister bistår gärna er bostadsrättsförening (både medlemsföreningar, föreningar som inte är medlemmar och övriga fastighetsägare) med specifik juridisk rådgivning eller företräder er som ombud, klicka här för kontaktuppgifter eller om ni vill veta mer.

Ämnen

Kontakter

Juristerna

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 677 000 medlemmar
ca 4 100 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
24 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund
Box 8310
104 20 Stockholm
Sweden