Gå direkt till innehåll
Bostadsanpassning och bostadsanpassningsbidrag

Blogginlägg -

Bostadsanpassning och bostadsanpassningsbidrag

Bostadsanpassning handlar om att på olika sätt anpassa bostaden för personer med funktionsnedsättning. Syftet är att möjliggöra ett självständigt liv. Det kan till exempel handla om att ta bort höga trösklar eller installera spisvakt eller ledstänger. Personer som har en funktionsnedsättning kan söka bidrag för att anpassa din bostad. I det här inlägget förklarar vi närmare vad bostadsrättsanpassning och bostadsanpassningsbidrag är för någonting och vad som är extra viktigt att tänka på.

Om bostadsanpassning och bostadsanpassningsbidrag

Bostadsanpassningsbidrag är ett bidrag för den som har en funktionsnedsättning och som behöver anpassa sitt boende för att klara av sitt vardagliga liv i hemmet. Typiska bostadsanpassningar är bland annat att ta bort höga trösklar, bredda dörröppningar, montera ledstänger eller installera dörröppnare eller en ramp till ytterdörren. 

Bidraget omfattar i princip alla funktionsnedsättningar, till exempel synnedsättning, rörelsenedsättning, utvecklingsstörning eller allergi. Beroende på funktionsnedsättningen i det aktuella fallet görs olika anpassningar av bostaden och det är den som söker bidraget som själv anger vilka anpassningar som behövs. 

Ansökan om bostadsanpassning

Ansökan om bostadsanpassning görs i den kommun man är bosatt i och det är kommunen som tar beslut om huruvida bidrag ska beviljas eller inte. För att få bidraget beviljat ska funktionsnedsättningen vara permanent eller åtminstone långvarig. Vidare ska anpassningen avse ens permanentbostad. I vissa fall kan man även få anpassningsbidrag för tillfälliga boenden om anpassningen anses vara skälig med hänsyn till tiden man avser att bo i det tillfälliga boendet. Vidare måste den anpassning man söker bidrag för vara starkt kopplad till ens funktionsnedsättning och anpassningen ska vara nödvändig för att man ska kunna bruka bostaden ändamålsenligt. 

Ansökan om anpassningsbidrag på grund av eftersatt underhåll, byggnadsteknisk brist, avsaknad av grundläggande bostadsfunktioner eller avsevärda brister i grundläggande bostadsfunktioner beviljas i regel inte. Om den sökande har gjort förändringar i lägenheten som avviker från byggnadslagstiftningens krav på tillgänglighets- och användbarhetskrav beviljas inte heller bidrag.

Eftersom en bostadsrättshavare inte äger själva lägenheten (utan bara rätten att bo i lägenheten) måste bostadsrättshavaren hos sin förening ansöka om medgivande för bostadsanpassning. Man måste också få en utfästelse från bostadsrättsföreningen om att de inte kommer kräva ersättning för återställandet av anpassningarna vid bostadsrättshavarens framtida avflytt. Är dessa krav inte uppfyllda kan bostadsanpassningsbidrag inte medges. Äger man bostadsrätten tillsammans med någon annan måste bostadsrättsföreningens utfästelse om att inte kräva ersättning för återställning av anpassningen även omfatta den andra ägaren. Alla ägare ska alltså vara skyddade från ersättningskrav. Utfästelsen ska vara skriftlig och skickas till kommunen innan bidraget godkänns. Ansvaret för att inhämta och lämna dokument till kommunen åläggs den sökande.

För anpassningar som ska ske utanför lägenheten, exempelvis installation av en ramp till husets huvudentré, kan den sökande överlåta anpassningsbidraget till bostadsrättsföreningen. Genom att överlåta bidraget till bostadsrättsföreningen kommer bostadsrättsföreningen också äga de material (ramper, handtag, trapphissar etcetera) som tillförs huset. På så sätt blir det mindre oklarheter angående underhållsansvar och försäkringar. Detta kräver en frivillig överenskommelse mellan den sökande och bostadsrättsföreningen.

Kontakta oss

Medlemmar, förtroendevalda och anställda hos HSB kan kostnadsfritt kontakta HSBs juridiska rådgivning på telefonnummer 0771-472 472 för generell juridisk rådgivning.

HSBs jurister bistår gärna er bostadsrättsförening (både medlemsföreningar, föreningar som inte är medlemmar och övriga fastighetsägare) med specifik juridisk rådgivning eller företräder er som ombud, klicka här för kontaktuppgifter eller om ni vill veta mer.

Ämnen

Presskontakt

Mattias Olsson

Mattias Olsson

Fastighetsjurist

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 674 000 medlemmar
ca 4 000 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
25 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund
Box 8310
104 20 Stockholm