Gå direkt till innehåll
Bostadsrättsföreningens ansvar för buller i bostäder

Blogginlägg -

Bostadsrättsföreningens ansvar för buller i bostäder

I en uppmärksammad dom som meddelats tidigare i år har en bostadsrättsförening – och inte en verksamhetsutövare för tunnelbanetrafik – ansetts vara rätt adressat för ett föreläggande om att utreda möjliga åtgärder för att minska stomljud från tunnelbanetrafik i en bostadslägenhet.

Hur långtgående är egentligen en bostadsrättsförenings ansvar för buller i bostadslägenheter? Vad bör en styrelse som tar emot klagomål på buller från boende göra?

Skäligt att en bostadsrättsförening ska utreda möjliga åtgärder för att minska buller i bostadslägenhet från tunnelbana (Dom från MÖD i mål nr M 1975-20, 2021-04-29)

  Efter klagomål från en boende om buller i form av stomljud från tunnelbanetrafik förelade miljö- och hälsoskyddsnämnden i Stockholms stad en bostadsrättsförening att utreda möjliga åtgärder för att minska stomljudet. Bostadsrättsföreningen överklagade beslutet och argumenterade för att föreläggandet borde ha riktats mot verksamhetsutövaren för tunnelbanetrafiken som är källan till bullret. Nu har mark- och miljööverdomstolen kommit fram till att det var rätt av kommunen att rikta föreläggandet mot bostadsrättsföreningen.

  Domstolen konstaterar att trafikförvaltningen är verksamhetsutövare för tunnelbanetrafiken som ger upphov till bullret i den aktuella lägenheten, men att denne vidtagit åtgärder för att, vid bullerkällan, reducera stomljuden.

  Domstolen konstaterar vidare att bostadsrättsföreningen är verksamhetsutövare som ägare av flerfamiljshuset och upplåtare av bostadsrätter och att bostadsrättsföreningens verksamhetsutövaransvar omfattar att dess bostäder har en god inomhusmiljö vad avser buller. Bostadsrättsföreningens fastighetsägaransvar omfattar att upplåtna bostäder ger ett betryggande skydd mot buller.

  Domstolen slår fast att detta ansvar inte är begränsat till bullerkällor inom den egna fastigheten eller byggnaden, utan även buller från omgivningen i rimlig omfattning. När byggnaden uppfördes i direkt närhet till tunnelbanespåren fanns en detaljplanebestämmelse om att bostäder ska grundläggas och utföras så att stomljud i boningsrum inte överstiger ljudnivån 30 dBA (slow) vid tågpassage. Det är klarlagt att denna ljudnivå överskrids i bostadslägenheten.

  Mot denna bakgrund kommer domstolen fram till att det är skäligt att förelägga bostadsrättsföreningen att utreda möjliga åtgärder som kan vidtas på dess fastighet och byggnad för att minska bullret från stomljuden i bostadslägenheten.

  Bostadsrättsföreningens ansvar för buller i bostäder

  Av domen och gällande miljölagstiftning framgår att en bostadsrättsförening har ett stort ansvar för inomhusmiljön i sina bostadslägenheter.

  Bostadsrättsföreningen ska tillse att de upplåtna bostäderna ger ett betryggande skydd mot buller. Av domen blir det tydligt att ansvaret inte bara gäller bullerkällor inom den egna fastigheten och byggnaden (såsom buller från fläktar, hissar, kylanläggningar eller värmepumpar). Ansvaret kan även – under vissa förutsättningar – omfatta bullerkällor utom den egna fastigheten och byggnaden (såsom tunnelbanetrafik eller vägtrafik) från en helt annan verksamhetsutövare vars verksamhet är den som ger upphov till bullret.

  Bostadsrättsföreningen har alltså ett stort ansvar att förebygga, utreda och åtgärda för höga bullernivåer i sina bostadslägenheter.

  Om bostadsrättsföreningen brister i sitt ansvar kan miljö- och hälsoskyddsnämnden i aktuell kommun rikta ett föreläggande mot bostadsrättsföreningen om att utföra och bekosta vissa utredningsåtgärder eller andra åtgärder.

  Vad ska styrelsen göra vid klagomål på buller från boende?

  Styrelsen bör ta reda på vad det är som orsakar bullret (bullerkällan) och om det finns något fog för klagomålet. Om det verkar finnas fog för klagomålet är bostadsrättsföreningen skyldig att utreda bullerstörningen, exempelvis genom att genomföra en bullermätning för att se om gällande riktvärden för buller överskrids. Om riktvärdena överskrids kan bostadsrättsföreningen vara skyldig att utföra ytterligare utredningsåtgärder och bekosta åtgärder för att sänka bullernivåerna i bostadslägenheterna.

  Kontakta oss

  Om ni som fastighetsägare har fått klagomål på buller från boende, fått ett föreläggande från kommunen eller söker annan rådgivning i bullerfrågor är ni välkomna att kontakta oss, klicka här för kontaktuppgifter eller om ni vill veta mer.

  Vi kan göra en juridisk bedömning i den aktuella situationen och även vara ombud för föreningen vid eventuella förelägganden från kommunen.

  Medlemmar, förtroendevalda och anställda hos HSB kan kostnadsfritt kontakta HSBs juridiska rådgivning på telefonnummer 0771-472 472 för generell juridisk rådgivning.

  Ämnen

  Presskontakt

  Elin Persson

  Elin Persson

  Fastighets- och bolagsjurist Juridik

  HSB Riksförbund

  HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

  HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

  ca 674 000 medlemmar
  ca 4 000 bostadsrättsföreningar
  ca 35 000 förtroendevalda
  25 regionala HSB-föreningar

  HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

  HSB Riksförbund
  Box 8310
  104 20 Stockholm