Följ HSB Riksförbund

Dags att rensa ut cykelrum och andra gemensamma utrymmen i föreningen?

Blogginlägg   •   Maj 15, 2020 09:00 CEST

Det är vanligt att allmänna utrymmen i bostadsrättsföreningar behöver rensas ibland. Den som kastar annans egendom kan göra sig skyldig till brott, t.ex. egenmäktigt förfarande. Det är därför viktigt att bostadsrättsföreningen genomför rensning av egendom på ett lagenligt sätt. Hur en förening ska gå tillväga för att undkomma straffrättsligt ansvar är emellertid juridiskt sett inte helt klart.

Är den kvarlämnade egendomens ägare känd?

Huruvida bostadsrättsföreningen känner till vem som är ägare till egendomen är i detta sammanhang relevant. Ägaren av egendomen ska av bostadsrättsföreningen uppmanas att ta hand om egendomen. Om egendomens ägare inte omhändertar föremålet kan bostadsrättsföreningen ansöka om särskild handräckning gentemot ägaren via Kronofogdemyndigheten. Bostadsrättsföreningen äger inte rätt att flytta på egendomen på egen hand eftersom det kan utgöra brott, t.ex. egenmäktigt förfarande.

Är den kvarlämnade egendomens ägare inte känd?

Vid rensning av t.ex. ett cykelrum har bostadsrättsföreningen sällan kunskap om vem som är ägare till respektive cykel. Bostadsrättsföreningen kan agera på följande sätt om egendomen behöver avlägsnas av exempelvis utrymmesskäl.

Bostadsrättsföreningen bör i god tid avisera att en cykelrensning ska ske och be medlemmar och boende att märka upp sina cyklar inom skälig angiven tid, t.ex. en månad. Ett alternativ är att bostadsrättsföreningen märker upp cyklarna och ber medlemmar att inom föreskriven tid avlägsna markeringen om cykeln ska stå kvar. Informationen bör ges skriftligen, t.ex. genom anslag på anslagstavlor i trapphuset, på cykelrummets dörr och på varje cykel. Vidare bör utdelning av information ske i medlemmarnas postfack eller brevinkast.

Cyklar vars ägare inte gjort anspråk på att behålla bör fotograferas och anmälas till Polisen som hittegods eller kvarglömd egendom. Om cykeln är låst betraktas den dock inte som hittegods. Polisen kan däremot hjälpa bostadsrättsföreningen med registerslagning för att se om cykeln är anmäld som stulen. Bostadsrättsföreningen behöver upprätta en lista med respektive cykels fabrikat, modell och färg samt märkningar som kan identifiera ägare (t.ex. ramnummer eller sec-nummer). Listan skickas tillsammans med bostadsrättsföreningens kontaktuppgifter till Polisen. Om cykeln upptäcks vara stulen ska den omedelbart lämnas till polisen.

När bostadsrättsföreningen anmält kvarlämnade cyklar till polisen bör cyklarna förvaras på ett säkert ställe, t.ex. ett låst förråd, under en viss period. Hittegodslagen föreskriver en väntetid på tre månader innan egendomen kan anses tillfalla upphittaren, medan jordabalken föreskriver en väntetid på sex månader för att egendomen ska anses övergiven. Bostadsrättsföreningen rekommenderas vänta i sex månader innan bostadsrättsföreningen gör sig av med egendomen.

Även om bostadsrättsföreningen förfarit enligt ovanstående rekommendation så finns det emellertid fortfarande en risk, om än en liten sådan, att cyklar som ingen gjort anspråk på tillhör personer som inte nåtts av informationen om cykelrensningen. Så kan exempelvis vara fallet om ägaren varit bortrest under en längre period eller hyrt ut sin lägenhet i andra hand. Föreningen kan i sådant fall bli skadeståndsskyldig. Den som utför rensningen kan även anses begå brott, t.ex. egenmäktigt förfarande. Cykelrensning måste således ske med beaktande av denna risk. Bostadsrättsföreningen bör alltid noggrant dokumentera samtliga vidtagna åtgärder i samband med rensning av lös egendom i allmänna utrymmen.

Kontakta oss

Medlemmar i HSB kan kostnadsfritt kontakta HSBs medlemsrådgivning för generell juridisk rådgivning. Ring 0771 472 472. Tillsammans går vi igenom ärendet och ser till att ni får rätt stöd.

HSBs jurister bistår gärna er bostadsrättsförening (både medlemsföreningar, föreningar som inte är medlemmar och övriga fastighetsägare) med specifik juridisk rådgivning eller företräder er som ombud, klicka här för kontaktuppgifter eller om ni vill veta mer.