Gå direkt till innehåll
Får vi kamerabevaka husets entréer?

Blogginlägg -

Får vi kamerabevaka husets entréer?

Många bostadsrättsföreningar och hyresvärdar ägnar sig idag åt kamerabevakning och ännu fler kanske har funderat på det. Kamerabevakning kan trots allt vara ett effektivt sätt att skapa en säker och trygg boendemiljö. Ett vanligt önskemål är att kamerabevaka entrén i sitt flerbostadshus – men är det verkligen tillåtet? I det här inlägget reder fastighetsjurist Mattias Olsson ut vad som gäller i frågan.

Förutsättningarna för kamerabevakning i flerbostadshus

Något särskilt tillstånd för kamerabevakning krävs i regel inte enligt kamerabevakningslagen men behandlingen av ljud- och bildmaterialet måste vara förenlig med dataskyddsförordningen (GDPR). En fastighetsägare får alltså inte påbörja kamerabevakning hur som helst. Även om det finns framtagna riktlinjer och vägledningar är bedömningen i det enskilda fallet ofta komplicerad och det kan därför vara nödvändigt att redan i planeringsstadiet ta hjälp av en jurist för att bedöma förutsättningarna för kamerabevakning.

Vid en bedömning av om det finns förutsättningar för kamerabevakning i ett flerbostadshus är det framförallt viktigt att utreda om fastighetsägaren har ett berättigat intresse av att bedriva kamerabevakning och om bevakningen är nödvändig, samt hur fastighetsägarens intresse förhåller sig till de registrerades intressen (med registrerade avses de människor som bevakas av kamerorna); det måste göras en så kallad intresseavvägning enligt artikel 6 i GDPR. Eftersom personlig integritet är ett mycket viktigt intresse är det sällan tillåtet att bedriva kamerabevakning i ett flerbostadshus rent generellt, även om vissa ytor är mer integritetskänsliga än andra. Det måste även beaktas att människor i regel inte förväntar sig att bevakas i sin boendemiljö. Eftersom den personliga integriteten ska respekteras måste varje beslut om att kamerabevaka föregås av en ordentlig och korrekt bedömning.

Kamerabevakning i entréer är integritetskänsligt och oftast inte tillåtet

Kamerabevakning i flerbostadshus är tillåtet endast i undantagsfall, men har tillåtits när en fastighetsägare har tungt vägande skäl, exempelvis till följd av omfattande och upprepad skadegörelse eller allvarlig brottslighet. Det anses särskilt problematiskt att bedriva kamerabevakning vid entréer eftersom det handlar om ytor som de boende regelbundet passerar. Tillsynsmyndigheten IMY har därför angett att kamerabevakning i entréer i flerbostadshus normalt endast kan godtas vid mycket omfattande och/eller mycket allvarlig brottslighet, och inte för att stävja ordningsstörningar, nedsmutsning eller dylikt. Som exempel på situationer då kamerabevakning i entréer kan vara tillåtet nämner IMY fall då en bostadsrättsförening eller hyresvärd haft stora problem med brott i fastigheten (exempelvis vapen- och narkotikaförsäljning i trapphuset), eller utsätts för omfattande skadegörelse och stölder, obehöriga personer som uppehåller sig i trapphus och hot mot boende. Kamerabevakning i entréer kan alltså endast tillåtas i rena undantagsfall.

IMY har i flera tillsynsärenden bedömt att kamerabevakning i entréer inte varit tillåtet och påfört sanktionsavgifter. Även i äldre rättspraxis har kamerabevakning i entréer ansetts problematiskt. I rättsfallet HFD 2011:77 ansåg Högsta förvaltningsdomstolen att ”kameraövervakning av entréer i flerfamiljshus generellt måste betraktas som ett intrång i såväl de boendes som de besökandes personliga integritet” och konstaterade att den aktuella kamerabevakningen inte var tillåten. Även om det rättsliga regelverket ändrats i och med GDPR är slutsatsen idag den samma: kamerabevakning i entréer utgör ett stort intrång i den personliga integriteten.

Vårt erbjudande - vi bedömer era förutsättningar att kamerabevaka

Kamerabevakning kan utgöra ett viktigt verktyg för att hantera olika problem i ett flerbostadshus men är samtidigt förenat med komplicerade juridiska överväganden.

Som ett stöd för bostadsrättsföreningar, hyresvärdar och bostadsbolag har vi därför tagit fram ett erbjudande där vi till fast pris bedömer om det finns förutsättningar att bedriva kamerabevakning. Denna bedömning är ett första steg i kamerabevakningsprocessen. Vårt mål är att underlätta för bostadsrättsföreningar, hyresvärdar och bostadsbolag att göra rätt och samtidigt säkra den personliga integriteten.

Bedömningen har ett fast pris och ni får alltid en direktkontakt med handläggande jurist. I det fasta priset ingår:

  • Digitalt videomöte med jurist (30 minuter).
  • Skriftlig bedömning av era förutsättningar att bedriva kamerabevakning.
  • En mall för att informera om kamerabevakning

Fast pris för bedömningen är 4 500 kronor, exklusive moms, för bostadsrättsföreningar som är medlemmar i HSB eller har förvaltningsavtal med HSB, annars 5 500 kronor, exklusive moms.

Välkommen att ta del av erbjudandet genom att skicka in en förfrågan här.


Ämnen

Presskontakt

Mattias Olsson

Mattias Olsson

Fastighetsjurist

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 674 000 medlemmar
ca 4 000 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
25 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund
Box 8310
104 20 Stockholm