Gå direkt till innehåll
Föreningens skadeståndsansvar i gemensamhetslokaler

Blogginlägg -

Föreningens skadeståndsansvar i gemensamhetslokaler

Har din förening en gemensamhetslokal? Kanske ett gym eller en bastu som finns till förfogande för föreningens medlemmar? Vad trevligt! Men om det skulle hända en olycka i gymmet eller bastun, hur blir det då? I veckans blogginlägg ska vi titta närmre på föreningens skadeståndsansvar för eventuella personskador som kan komma att orsakas av utrustningen i en gemensamhetslokal så som gym eller bastu.

Om skadeståndsansvar

Frågan om skadeståndsansvar regleras i Skadeståndslagen. I 2 kapitlet 1 § skadeståndslagen anges att den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada ska ersätta skadan. Det innebär att den som med avsikt eller genom oaktsamhet orsakat någon annan skada kan bli skadeståndsansvarig.

Föreningen kan således bli skadeståndsansvarig för sådana skador som uppkommit på grund av att föreningen agerat oaktsamt. I vilka fall föreningen kan anses ha agerat oaktsamt går inte att redogöra för på ett uttömmande sätt, men det kan exempelvis vara att föreningen underlåtit att utföra nödvändig tillsyn av maskinerna i gymmet eller aggregatet i bastun. Skulle föreningen få kännedom om att något i gymmet eller bastun är skadat eller av någon annan anledning inte bör brukas, och föreningen trots kännedom om detta inte vidtar nödvändiga åtgärder, kan även det utgöra exempel på en sådan situation där föreningen kan anses ha agerat oaktsamt. Den som vill göra gällande att föreningen genom oaktsamhet vållat en skada ska kunna bevisa att föreningen agerat oaktsamt.

Föreningens skadeståndsansvar sträcker sig bara till sådana skador som föreningen själv varit vållande till. Det innebär att om en medlem orsakar eller orsakas skada, på grund av att hen använt utrustningen i gymmet eller bastun på fel sätt eller på annat sätt agerat oaktsamt, så bör föreningen gå fri från skadeståndsansvar.

Rekommendation till föreningar

För att förebygga att skador uppkommer till följd av föreningens oaktsamhet bör föreningen kontinuerligt utöva tillsyn över sina gemsanhetslokaler och utrustningen som finns där. Föreningen bör även regelbundet utföra noggrannare besiktningar över utrustningen för att undvika skador som för ett otränat öga kan vara svåra att upptäcka.

Vidare rekommenderas föreningen att noga informera medlemmarna om hur utrustningen i till exempel gym och bastu fungerar och vad som gäller vid användandet. Förslagsvis kan det sättas upp instruktioner vid maskinerna i gymmet samt i anslutning till bastun. Det är även en god idé att tillhandahålla informationen i någon informationskanal som föreningen normalt sätt använder sig av (exempelvis på föreningens hemsida eller Facebook-grupp).

Kontakta oss

Medlemmar, förtroendevalda och anställda hos HSB kan kostnadsfritt kontakta HSBs juridiska rådgivning för generell juridisk rådgivning på telefonnummer 0771 472 472. Vi kan även bistå er bostadsrättsförening med specifik rådgivning mot löpande räkning. Klicka här för att veta mer. Tillsammans går vi igenom ert ärende för att se vilket stöd ni behöver.

Ämnen

Kontakter

Elin Redner Biving

Elin Redner Biving

Fastighetsjurist 010-4420323

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 677 000 medlemmar
ca 4 100 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
24 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund
Box 8310
104 20 Stockholm
Sweden