Gå direkt till innehåll
Frånträdesrätt vid avgiftshöjning – Vad gäller?

Blogginlägg -

Frånträdesrätt vid avgiftshöjning – Vad gäller?

Enligt 7 kapitlet 17 § bostadsrättslagen får en bostadsrättshavare efter uppsägning frånträda bostadsrätten under tre förutsättningar. Det ska ha fattats ett beslut om en väsentlig avgiftshöjning för bostadsrätten, ett frånträde får inte vara oskäligt mot föreningen eller dess medlemmar och uppsägningen ska ha skett inom tre månader från den dag då bostadsrättshavaren fick kännedom om avgiftshöjningen i fråga.

Måste vara en väsentlig avgiftshöjning

Vad som avses med ”väsentlig avgiftshöjning” har varken preciserats i lagtext eller förarbeten, utan frågan har lämnats över till rättstillämpningen. Eftersom detta ännu inte har varit föremål för domstolsprövning får innebörden avgöras med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet.

Det får inte vara oskäligt mot föreningen eller dess medlemmar

Utöver att frånträdanderätten är beroende av en västenlig avgiftshöjning får frånträdet som sagt inte heller anses vara oskäligt mot föreningen eller dess medlemmar. Med detta i beaktande får orsaken till avgiftshöjningen en stor betydelse för bedömningen. Det är inte allt för sällan som en avgiftshöjning orsakas av förhållanden som föreningen inte kunnat råda över, till exempel förändringar i ränteläge eller att bostadsmarknaden drabbats på grund av ändringar i olika föreskrifter. Det ska som huvudregel anses oskäligt mot föreningen och dess medlemmar att frånträda bostadsrätten när avgiftshöjningarna beror på sådana omständigheter som stått utanför föreningens kontroll. Däremot är även detta något som ska avgöras med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet då det inte kan uteslutas att det finns liknande situationer som inte skulle vara oskäligt mot föreningen eller dess medlemmar.

Andra exempel på när ett frånträde kan anses vara oskäligt är om bostadsrättshavaren har biträtt eller kan anses ha godkänt den åtgärd av föreningen som har föranlett avgiftshöjningen. Har en bostadsrättshavare varit närvarande vid stämma där beslut om åtgärden tagits och inte motsatt sig besluten bör det anses oskäligt mot föreningen och dess medlemmar att denne ska få undandra sig de ekonomiska konsekvenserna av åtgärden. Enligt propositionen till lagbestämmelsen om frånträdesrätten anges det att avgiftshöjningar som sker till följd av normala upprustningar av föreningens hus i regel inte bör medföra en rätt till uppsägning. Det kan till exempel innebära en upprustning av ett äldre hus för anpassningar till modern standard som med hänsyn till husets skick och andra omständigheter är välmotiverat.

Uppsägningen måste ha skett inom tre månader

Avslutningsvis är, som ovan nämnt, frånträdesrätten beroende av att en uppsägning skett inom tre månader från att bostadsrättshavaren fått kännedom om avgiftshöjningen i fråga.

Som ni kanske märker är det inte en lätt bestämmelse att tolka och tillämpa då bedömningar måste göras med hänsyn till det enskilda fallet. Om ni har några funderingar kring frånträdesrätten vid avgiftshöjningar bör ni därför kontakta en jurist som kan se till omständigheterna i ert fall.

Kontakta oss

Medlemmar, förtroendevalda och anställda hos HSB kan kostnadsfritt kontakta HSBs juridiska rådgivning på telefonnummer 0771-472 472 för generell juridisk rådgivning.

HSBs jurister bistår gärna er bostadsrättsförening (både medlemsföreningar, föreningar som inte är medlemmar och övriga fastighetsägare) med specifik juridisk rådgivning eller företräder er som ombud, klicka här för kontaktuppgifter eller om ni vill veta mer.

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Jennifer Rudepalm

Jennifer Rudepalm

Fastighetsjurist

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 677 000 medlemmar
ca 4 100 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
24 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund
Box 8310
104 20 Stockholm
Sweden