Gå direkt till innehåll
Glöm inte att ändra folkbokföringsadress vid flytt

Blogginlägg -

Glöm inte att ändra folkbokföringsadress vid flytt

När man flyttar är en av de viktigaste sakerna att tänka på att anmäla byte av bostad till Skatteverket. Detta är en skyldighet enligt folkbokföringslagen. I lagen framgår även att en person som lämnar oriktig uppgift till grund för beslut om folkbokföring eller inte anmäler flyttning kan dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

Ny praxis från Högsta domstolen

I ett nytt mål från Högsta domstolen aktualiserades en situation där en person provbodde med sin partner utan att folkbokföra sig på partnerns adress. Efter att ha frikänts i tingsrätten dömdes personen till 70 dagsböter för folkbokföringsbrott av hovrätten och Högsta domstolen. Högsta domstolen bestämde storleken på dagsboten till 220 kr.

Undantagsregel

Den centrala frågan i målet var huruvida provboende omfattas av det undantag från anmälningsskyldigheten vid flytt som finns i 8 § folkbokföringslagen. Detta undantag godtar att ändring av folkbokföring inte görs då en person på en förbestämd period på max ett år tillbringar sin dygnsvila på annan fastighet än där personen är folkbokförd. Det ska dock röra sig om en tillfällig period och med en avsikt att återvända till adressen man är folkbokförd på. Högsta domstolen menade i det aktuella målet att avsikten att flytta tillbaka inte är tillräckligt klar för att provboendesituationen ska kunna anses omfattas av undantaget i 8 § folkbokföringslagen.

Krav på uppsåt

Även frågor om uppsåt togs upp i domen. Inom straffrätten krävs nämligen ofta uppsåt för att en handling ska vara straffbar. I målet belyses även att en viktig förutsättning för ansvar vid folkbokföringsbrott är att personen i fråga är medveten om existensen av plikten att folkbokföra sig på den korrekta adressen. För att dömas måste alltså en person ha uppsåt till skyldigheten att anmäla uppgifter om vilken adress man bor på och de omständigheter som i det enskilda fallet utlöst skyldigheten att anmäla ny adress. I det aktuella målet var den tilltalade medveten om de omständigheter som hade utlöst skyldigheten att anmäla den nya adressen och att det finns en skyldighet att anmäla ändring av adress. Domstolen ansåg inte att den tilltalades uppfattning att provboende inte omfattades av anmälningsskyldigheten inte var ansvarsbefriande.

Vi hjälper er!

Medlemmar, förtroendevalda och anställda i HSB kan kostnadsfritt kontakta HSBs juridiska rådgivning för generell juridisk rådgivning. Du når oss på telefonnummer 0771 472 472. HSBs jurister kan även bistå er bostadsrättsförening med specifik rådgivning, klicka här för att veta mer. Tillsammans går vi igenom ert ärende för att se vilket stöd ni behöver.

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Agnes Zetterblad

Agnes Zetterblad

Fastighetsjurist

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 677 000 medlemmar
ca 4 100 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
24 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund
Box 8310
104 20 Stockholm
Sweden