Gå direkt till innehåll
Högsta förvaltningsdomstolen förtydligar hur begreppet ”röstberättigad” ska tolkas i bostadsrättsföreningar

Blogginlägg -

Högsta förvaltningsdomstolen förtydligar hur begreppet ”röstberättigad” ska tolkas i bostadsrättsföreningar

I Högsta förvaltningsdomstolens dom i mål nummer 1896-19 fastslås att en bostadsrätt med flera innehavare endast ska anses ha en så kallad röstberättigad. HSB välkomnar avgörandet eftersom det tydliggör för bostadsrättsföreningarna vad som gäller när en bostadsrätt innehas av fler än en medlem. 

Omständigheterna i målet 

I det aktuella fallet hade bostadsrättsföreningens föreningsstämma röstat om huruvida en särskild granskare skulle utses. Om ett förslag om särskild granskning biträds av mer än en tiondel av samtliga röstberättigade medlemmar ska bolagsverket utse en särskild granskare (enligt lagen om ekonomiska föreningar).

Fem medlemmar, som företrädde lika många lägenheter, röstade för förslaget om särskild granskning. Föreningen hade 57 medlemmar fördelade på 40 bostadsrätter.

Högsta förvaltningsdomstolens avgörande: Bostadsrätt med fler innehavare medför inte fler röster

Frågan som Högsta förvaltningsdomstolen hade att ta ställning till var hur många röstberättigade bostadsrättsföreningen hade: 40 som antalet lägenheter eller 57 som antalet medlemmar? Eftersom endast fem medlemmar röstade för förslaget om särskild granskning var denna fråga avgörande för om förslaget skulle anses ha biträtts av mer än en tiondel av samtliga röstberättigade.

Högsta förvaltningsdomstolen börjar, med stöd av lagförarbetena, att konstatera att bostadsrättslagen bygger på att en bostadsrätt upplåts till en enda medlem och att en upplåtelse till flera medlemmar inte medför någon uppdelning av bostadsrätten i andelar gentemot föreningen. Därefter konstaterar Högsta förvaltningsdomstolen att det inte finns något undantag från huvudregeln i 9 kap. 14 § 1 bostadsrättslagen där det konstateras att när flera medlemmar innehar en bostadsrätt, har de bara en röst. En sådan lösning anses också som mest ändamålsenlig. Högsta förvaltningsdomstolen skriver slutligen:

”Även om varje sådan medlem i och för sig kan utöva sin rösträtt gäller detta endast under förutsättning att någon annan av bostadsrättshavarna inte gör det. Vid en omröstning får alltså endast en av medlemmarna rösta.

Det saknas skäl för att vid beräkningen av röstberättigade vid utseende av särskild granskare frångå bostadsrättslagens huvudregel. Om flera medlemmar har en bostadsrätt gemensamt ska således endast en medlem per bostadsrätt räknas som röstberättigad.”

Vi på HSB har väntat på detta avgörande och välkomnar domstolens klargörande av rättsläget.

Kontakta oss

Medlemmar, förtroendevalda och anställda hos HSB kan kostnadsfritt kontakta HSB:s juridiska rådgivning på telefonnummer 0771-472 472 för generell juridisk rådgivning. 

HSB:s jurister bistår gärna er bostadsrättsförening med specifik juridisk rådgivning eller företräder er som ombud. Vi bistår både medlemsföreningar och föreningar som inte är medlemmar i HSB samt övriga fastighetsägare. Klicka här för kontaktuppgifter eller om ni vill veta mer om vad vi kan hjälper er med!

Ämnen

Presskontakt

Lucas Rehn

Lucas Rehn

Regelefterlevnadsansvarig HSB Riksförbund

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 674 000 medlemmar
ca 4 000 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
25 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund
Box 8310
104 20 Stockholm