Gå direkt till innehåll
Hur höjer man hyran för garage- och parkeringsplatser?

Blogginlägg -

Hur höjer man hyran för garage- och parkeringsplatser?

Stigande räntor och ökade kostnader har fått föreningar runt om i landet att se över sina möjligheter att höja hyror och avgifter för att undvika att föreningens ekonomi drabbas mer än nödvändigt. Frågor och funderingar gällande garage- och parkeringsplatser är återkommande i föreningar inte minst när det kommer till att ta beslut om att höja hyrorna, för hur ska föreningen gå till väga när det vill höja hyran för föreningens garage- och parkeringsplatser?

Skillnad mellan garageplatser och parkeringsplatser

Det är viktigt att komma ihåg att det är en relativt stor juridisk skillnad mellan en parkeringsplats och en garageplats. En garageplats är en parkering som är del av en byggnad (fyra väggar och ett tak). Om en garageplats inte är upplåten med bostadsrätt är det att anse som lokal vilket innebär att reglerna i 12 kapitlet jordabalken om lokalhyra som appliceras. Detta gäller även parkeringar i ett så kallat parkeringshus.

När vi pratar om parkeringsplatser menar man rent juridiskt parkering som sker direkt på marken (ofta i en parkeringsruta) och där parkeringen inte är en del av en byggnad. Parkeringsplatser omfattas inte av reglerna i hyreslagen. I stället gäller reglerna om lägenhetsarrende i jordabalken.

Hyreshöjning för en garageplats

För att ändra villkor i ett hyresavtal, exempelvis hyran, behöver föreningen i egenskap av hyresvärd säga upp avtalet för villkorsändring. Vid hyresvärdens uppsägning av en lokalhyresgäst finns det formkrav för vad uppsägningen måste innehålla för att vara giltig, först och främst ska det ske skriftligen.

Beroende på om hyrestiden är bestämd eller löper på obestämd tid kan uppsägningstiden variera. Ett hyresavtal som är ingånget på bestämd tid, det vill säga fram till ett visst angivet datum, varierar beroende på hyrestiden. Det kan handla om allt från en dag till nio månader. Är hyresavtalet i stället på obestämd tid, det vill säga tills vidare, gäller nio månaders uppsägningstid. Viktigt att belysa är att det går att avtala om en längre uppsägningstid.

Uppsägningen ska innehålla själva uppsägningsförklaringen, samt uppgift om villkoren som hyresvärden begär för förlängning av avtalet. Föreningen måste alltså ha upprättat ett nytt avtal med nya villkor redan vid uppsägningen av det gamla. Innehåller uppsägningen inte begärda villkor samt avflyttningsmeddelande är uppsägningen utan verkan.

Låter det krångligt? HSBs jurister hjälp er gärna att hantera uppsägningar av garageplatser.

Indirekt besittningsskydd

En lokalhyresgäst, vilket samtliga hyresgäster för garage är, har ett indirekt besittningsskydd. Det innebär att hyresgästen inte har omedelbar rätt till förlängning av hyresavtalet om det sägs upp. Om hyresvärden, det vill säga föreningen, och hyresgästen inte kommer överens om ett nytt avtal när avtalstiden löper ut måste hyresgästen avflytta från lokalen.

Det indirekta besittningsskyddet innebär dock att hyresgästen i vissa fall kan få ersättning av hyresvärden för den ekonomiska förlust som hyresgästen lidit på grund av att hyresförhållandet upphört. I besittningsskyddet ligger också att hyresgästen har rätt till skäligt uppskov med avflyttningen.

Hyreshöjning för parkeringsplats

Som ovan nämnt ses inte parkeringsplats som lokalhyra utan regleras i stället av jordabalkens allmänna regler om lägenhetsarrende. För dessa typer av avtal råder stor avtalsfrihet, varpå det är fritt att avtala om uppsägningstid i dessa avtal. Har parterna inte avtalat om någon särskild uppsägningstid ska uppsägning ske senast sex månader innan den 14 mars (den så kallade fardagen).

På samma sätt som för uppsägning för villkorsändring för garageplats behöver föreningen ha ett nytt avtal med nya villkor förberett vid uppsägningen.

Kontakta oss

Medlemmar, förtroendevalda och anställda hos HSB kan kostnadsfritt kontakta HSBs juridiska rådgivning på telefonnummer 0771-472 472 för generell juridisk rådgivning.

HSBs jurister bistår gärna er bostadsrättsförening (både medlemsföreningar, föreningar som inte är medlemmar och övriga fastighetsägare) med specifik juridisk rådgivning eller företräder er som ombud, klicka här för kontaktuppgifter eller om ni vill veta mer.

Ämnen

Kontakter

Ebba Svanholm

Ebba Svanholm

Fastighetsjurist

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 677 000 medlemmar
ca 4 100 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
24 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund
Box 8310
104 20 Stockholm
Sweden