Gå direkt till innehåll

Blogginlägg -

Hur många styrelseledamöter måste komma till styrelsemötet för att beslut ska kunna fattas?

Har ni någonsin dykt upp på ett styrelsemöte där flera ledamöter varit frånvarande och frågan har dykt upp om ni kan fatta beslut ändå? Nedan beskriver vi vad som gäller i sådan situation.

Svaret på frågan beror på hur många styrelseledamöter ni totalt är i styrelsen. När ni funderar över hur många styrelseledamöter ni är i styrelsen glöm då inte att räkna med HSB-ledamoten. HSB-ledamoten har precis samma roll som övriga styrelseledamöter.

Lagen om ekonomiska föreningar och HSBs normalstadgar för bostadsrättsföreningar anger vad som gäller (se § 23). För att styrelsen överhuvudtaget ska kunna fatta beslut (vara beslutsför) så krävs det att mer än hälften av hela antalet styrelseledamöter är närvarande. Om någon styrelseledamot räknas som jävig i en fråga som det ska fattas beslut om så ska denne inte räknas in i antalet närvarande ledamöter utan anses som frånvarande.

Om bostadsrättsföreningen totalt består av åtta styrelseledamöter så krävs det alltså att fem av dem kommer till styrelsemötet för att styrelsen ska kunna fatta beslut. Om bara fyra styrelseledamöter dyker upp på mötet så kan man förstås hålla mötet och diskutera olika frågor, men det går inte att fatta några beslut.

Det är också värt att notera att när enbart minsta antal ledamöter är närvarande (dvs det antal som krävs för beslutsförhet) så krävs enhällighet för giltigt beslut vid styrelsemötet. I exemplet ovan så skulle de fem styrelseledamöter som kommer till styrelsemötet behöva vara eniga då beslut ska fattas. Detta avviker från den huvudregel som normalt gäller då en styrelse ska fatta beslut, nämligen att den mening vinner som de flesta röstande förenar sig om och att vid lika röstetal så har styrelsens ordförande utslagsröst.

Kontakta oss

Medlemmar i HSB kan kostnadsfritt kontakta HSBs medlemsrådgivning för generell juridisk rådgivning. Ring 0771 472 472. Tillsammans går vi igenom ärendet och ser till att ni får rätt stöd.

HSBs jurister bistår gärna er bostadsrättsförening (både medlemsföreningar, föreningar som inte är medlemmar och övriga fastighetsägare) med specifik juridisk rådgivning eller företräder er som ombud, klicka här för kontaktuppgifter eller om ni vill veta mer. 

Ämnen

Presskontakt

Eva Sörqvist

Bolags- och fastighetsjurist Juridik

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 674 000 medlemmar
ca 4 000 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
25 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund
Box 8310
104 20 Stockholm