Gå direkt till innehåll
Inomhustemperatur: Så kallt får det vara inomhus och det här kan du göra

Blogginlägg -

Inomhustemperatur: Så kallt får det vara inomhus och det här kan du göra

I takt med att temperaturen sjunker utomhus vill vi spendera mer tid inomhus för att njuta av en varm och behaglig bostad. Men vad finns egentligen för regler angående temperaturen inomhus? Hur många grader bör det vara? Vad kan den boende själv göra och vad har fastighetsägaren för ansvar?  Frågor kring inomhustemperatur reder HSB Riksförbunds fastighets- och bolagsjurist Tove Blixt ut i det här inlägget.

Folkhälsomyndighetens allmänna råd ska följas

Temperaturen inomhus är en av de faktorer som har störst betydelse för att det termiska inomhusklimatet ska vara bra. Termiskt klimat är en benämning på de faktorer som påverkar människans värmeutbyte med omgivningen, det vill säga personens upplevelse av inomhusklimatet.

Enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd bör temperaturen inomhus vara mellan 20 och 24 grader under kall årstid. Vid kallare temperatur i bostaden under långvariga perioder kan det anses vara en olägenhet för den boendes hälsa vilket kan påverka reumatism och vissa muskelsjukdomar negativt, leda till hjärt- och kärlsjukdomar, lungrelaterade sjukdomar samt påverka blodtrycket.

Det är dock värt att komma ihåg att Folkhälsomyndighetens allmänna råd inte gäller vid extrema väderförhållanden.

Fastighetsägaren har ett ansvar

Miljöbalken anger att bostäder ska användas på ett sådant sätt att olägenheter för människors hälsa inte uppkommer, och en bostad ska särskilt ge betryggande skydd mot bland annat värme, kyla, drag och fukt. Den som äger en fastighet (exempelvis en hyresvärd eller bostadsrättsförening) har ett långtgående ansvar för att utreda och förebygga olägenhet för människors hälsa i fastighetsägarens bostäder och därmed att inomhustemperaturen ligger inom de värden som Folkhälsomyndigheten anger i sina allmänna råd.

Fastighetsägarens kontroll av sin verksamhet sker genom egenkontroll. Det finns flertal olika sätt att utföra egenkontroll på men det kan exempelvis ske genom att fråga de som bor i fastigheten muntligen eller genom en enkät om hur de upplever temperaturen, men även genom att utföra faktiska mätning av temperaturen i bostäder.

Om boende upplever att det är kallt i bostaden är fastighetsägaren skyldig att undersöka och åtgärda eventuella brister, vilket kan innebära att mäta temperaturen i bostaden och vidta andra kontroller av exempelvis värmesystemet.

Vad kan den boende göra själv?

Människor uppfattar och upplever temperaturer på olika sätt. Det som en person upplever för kallt kan av en annan person upplevas som behaglig temperatur. Det kan därför vara en god idé att den boende mäter temperaturen i bostaden för att få en uppfattning om det är kallare än värdena i Folkhälsomyndighetens allmänna råd eller inte. Temperaturen ska i så fall mätas på flera ställen i bostaden; om termometern läggs vid yttervägg eller fönster kan temperaturen bli missvisande.

Att se över möbleringen i bostaden är en åtgärd som den boende kan göra eftersom soffor, andra täckande möbler eller gardiner som står eller hänger för element kan förhindra värmen från att spridas i rummet på ett bra sätt.

Om den boende kan uppvisa en låg temperatur bör han eller hon kontakta fastighetsägaren. Fastighetsägaren har rätt att göra en egen utredning för att säkerställa temperaturen och måste inte förlita sig på den boendes mätning.

Tillsyn

Om en boende anser att det är för kallt i bostaden men fastighetsägaren inte agerar kan denne vända sig till nämnden för miljö- och hälsoskydd i den kommun där bostaden finns.

Ansvaret för hälsoskyddstillsynen i landets kommuner ligger hos miljö- och hälsoskyddsnämnden. Tillsynen av olika verksamheter sker genom inspektion av verksamheter, kontroll att lagen följs och genom information och råd till fastighetsägare. Miljö- och hälsoskyddsnämnden granskar även fastighetsägares egenkontroll.

Tillsynsmyndigheten får meddela förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att miljöbalken och föreskrifter, domar samt andra beslut som har meddelats med stöd av miljöbalken ska efterlevas.

Kontakta oss

Om ni som fastighetsägare har fått klagomål om kallt inomhusklimat, har fått ett föreläggande från tillsynsmyndigheten eller har andra frågor kring temperaturer i bostäder är ni varmt välkomna att kontakta oss.

Medlemmar, förtroendevalda och anställda hos HSB kan kostnadsfritt kontakta HSBs juridiska rådgivning på telefonnummer 0771-472 472 för generell juridisk rådgivning.

HSBs jurister bistår gärna er bostadsrättsförening (både medlemsföreningar, föreningar som inte är medlemmar och övriga fastighetsägare) med specifik juridisk rådgivning eller företräder er som ombud, klicka här för kontaktuppgifter eller om ni vill veta mer.

Ämnen

Presskontakt

Tove Blixt

Tove Blixt

Fastighets- och bolagsjurist 010-442 03 09

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 674 000 medlemmar
ca 4 000 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
25 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund
Box 8310
104 20 Stockholm