Följ HSB Riksförbund

Kan bostadsrättsföreningen begränsa vem som får bli medlem?

Blogginlägg   •   Nov 13, 2020 09:00 CET

En bostadsrättsförening har viss frihet att i sina stadgar uppställa villkor för beviljande av medlemskap. Inom HSB är huvudprincipen enligt stadgarna exempelvis att medlemmarna i bostadsrättsföreningen också ska vara medlemmar i HSB-föreningen. Vanligt förekommande villkor är också att den som söker medlemskap i bostadsrättsföreningen ska nyttja lägenheten för permanent boende. Ett annat villkor för beviljande av medlemskap kan vara att sökanden uppnått en viss ålder.

Bostadsrättsföreningars frihet att uppställa krav för beviljande av medlemskap begränsas emellertid av 2 kap. 2 § bostadsrättslagen som anger att stadgevillkor som innebär att visst medborgarskap, viss inkomst eller förmögenhet utgör förutsättningar för inträde i föreningen är utan verkan. Detsamma gäller om villkoret annars med hänsyn till sitt innehåll eller på annat sätt är oskäligt mot den som vill bli medlem i föreningen. Utgångspunkten för bedömningen av huruvida ett stadgevillkor är oskäligt eller ej är främst likhetsprincipen och den öppenhet som ska prägla bostadsrättsföreningen. Inom denna ram kan bostadsrättsföreningen uppställa villkor för medlemskap som är sakligt motiverade.

Villkor för beviljande av medlemskap som har anknytning till någon av de diskrimineringsgrunder som framgår av diskrimineringslagen är som huvudregel utan verkan. Diskrimineringsgrunderna som uppställs i diskrimineringslagen avser missgynnanden som har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Ett av få undantag från det nyssnämnda är i vissa fall särbehandling på grund av ålder. Det är nämligen tillåtet att ha stadgar som föreskriver att en viss ålder ska ha uppnåtts, exempelvis 55 år, för att medlemskap ska beviljas.

Mot bakgrund av ovan är det inte tillåtet att i stadgarna reglera att en person måste ha exempelvis svenskt medborgarskap eller viss sexuell läggning för att bli medlem i bostadsrättsföreningen. Bostadsrättsföreningen ska vidare i hela sin verksamhet agera utifrån likhetsprincipen, vilken medför att alla medlemmar ska behandlas lika under samma omständigheter, oavsett vad medlemmarna har för etnisk tillhörighet, trosuppfattning eller dylikt.

Kontakta oss

Medlemmar i HSB kan kostnadsfritt kontakta HSBs medlemsrådgivning för generell juridisk rådgivning. Ring 0771 472 472. Tillsammans går vi igenom ärendet och ser till att ni får rätt stöd.

HSBs jurister bistår gärna er bostadsrättsförening (både medlemsföreningar, föreningar som inte är medlemmar och övriga fastighetsägare) med specifik juridisk rådgivning eller företräder er som ombud, klicka här för kontaktuppgifter eller om ni vill veta mer.