Gå direkt till innehåll
När är en styrelseledamot jävig och vad innebär det?

Blogginlägg -

När är en styrelseledamot jävig och vad innebär det?


Det är förstås mycket viktigt att besluten i en bostadsrättsförening är objektiva och opartiska. Den som har blivit vald som styrelseledamot i föreningen har fått medlemmarnas förtroende att förvalta föreningens intressen. Detta förtroende är viktigt att vara rädd om. Jävsbestämmelserna kan sägas vara till för att skydda föreningen mot att en styrelseledamot tillgodoser sina intressen på föreningens bekostnad.

Tre jävssituationer enligt lag

I lagen om ekonomiska föreningar klargörs att en styrelseledamot inte får handlägga följande frågor:

  • Avtal mellan styrelseledamoten och föreningen, (avtalsjäv)

Exempel: Om en styrelseledamot ska utföra arbeten åt en förening som ligger

utanför styrelsearbetet, till exempel arbete med bokföring eller trädgårdsskötsel, föreligger jäv.

  • Avtal mellan föreningen och tredje man, om styrelseledamoten har ett väsentligt intresse i frågan som kan strida mot föreningens, (intressejäv) eller
  • Avtal mellan föreningen och en juridisk person som styrelseledamoten ensam eller tillsammans med någon annan får företräda. (ställföreträdarjäv)

Exempel: Om styrelseordförandens make är blivande hyresgäst i föreningens lokal, får styrelseordföranden inte vara med och diskutera eller besluta om villkoren i hyresavtalet

eftersom det då föreligger jäv.

Exempel: Om en styrelseledamot äger en målerifirma är denne jävig om bostadsrätts-

föreningen på styrelsemöte ska behandla en fråga mellan bostadsrättsföreningen

och målerifirman.

Jävsreglerna omfattar inte bara den direkta handläggningen av ett avtal, utan även ensidiga rättshandlingar som har betydelse för ett avtals uppkomst, förändring eller upphörande (till exempel undertecknande av en uppsägning av ett avtal). I lag anges att med avtal ska jämställas rättegång eller annan talan.

Styrelseledamoten kan själv anmäla att denne anser sig jävig i en fråga. Det är styrelsen som fattar beslut om en ledamot ska anses som jävig eller inte enligt dessa jävsbestämmelser som anges i lag. Ett sådant styrelsebeslut fattas med enkel majoritet, dvs mer än hälften av de närvarande rösterna.

Delikatessjäv

Med delikatessjäv avses situationer som inte är jäv enligt lagens mening, men ändå kan uppfattas som jäv för utomstående. I sådana situationer kan det vara lämpligt att som styrelseledamot undvika att vara med i beredning, överläggning och beslut i en viss fråga. Genom att styrelseledamoten väljer att betrakta sig som jävig kan man undvika att medlemmarnas förtroende för ledamoten eller hela styrelsen skadas.

Exempel: En styrelseledamot har precis avslutat en 25 år lång anställning på ett företag som säljer fönster på orten och umgås nära med vd för företaget (vilket många av medlemmarna i föreningen känner till). Då föreningen ska påbörja upphandling inför ett fönsterbyte kan det tänkas att styrelseledamoten upplever att medlemmarnas förtroende kan skadas om ledamoten är med i handläggning och beslut kring fönsterbytet och denne anmäler sig då som jävig.

Vid delikatessjäv är det styrelseledamoten själv som gör bedömningen av om jäv föreligger eller inte.

Hantering vid jäv

Om en styrelseledamot är jävig ska denne inte delta varken i beredning, överläggning eller beslut. Det är också viktigt att det noteras i styrelseprotokollet att styrelseledamoten inte deltog i överläggning och beslut. Den styrelseledamot som har lämnat mötet på grund av jäv har då inget ansvar för de beslut som fattas under den aktuella frågan.

Avslutningsvis kan sägas att jävsreglerna ska ses i samband med den allmänna lojalitets- och vårdnadsplikt som åvilar varje styrelseledamot. Kortfattat kan sägas att styrelseledamoten ska ta ansvar för och främja föreningens verksamhet och hela tiden ha föreningens bästa för ögonen.

Kontakta oss

Medlemmar, förtroende valda och anställda hos HSB kan kostnadsfritt kontakta HSBs juridiska rådgivning för generell juridisk rådgivning på telefonnummer 0771 472 472. Vi kan även bistå er bostadsrättsförening med specifik rådgivning mot löpande räkning. Klicka här för att veta mer. Tillsammans går vi igenom ert ärende för att se vilket stöd ni behöver.

Ämnen

Presskontakt

Eva Berg

Eva Berg

Förenings- och fastighetsjurist

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 674 000 medlemmar
ca 4 000 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
25 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund
Box 8310
104 20 Stockholm