Gå direkt till innehåll
När har jag rätt till nedsättning av årsavgiften?

Blogginlägg -

När har jag rätt till nedsättning av årsavgiften?

Det händer ibland att en bostadsrättslägenhet är i bristfälligt skick eller inte kan användas helt och hållet. Lägenheten kan till exempel ha skadats i samband med en vattenskada, eller så kanske lägenhetens badrum inte går att använda fullt ut på grund av en stamrenovering. Bland bostadsrättshavare och bostadsrättsföreningar uppkommer ofta frågetecken om det i sådana fall kan finnas rätt till nedsättning av årsavgiften. I det här inlägget redogör fastighetsjurist Ina Westerström för vilka omständigheter som kan ge en bostadsrättshavare rätt till nedsättning av årsavgiften.


Bostadsrättslagens regler gäller

Medlemmarna i en bostadsrättsförening betalar en årsavgift (ibland benämnd månadsavgift eller bara avgift) till föreningen för att finansiera föreningens löpande verksamhet. Bestämmelser om årsavgiften finns i bostadsrättslagen. Bostadsrättslagen innehåller även regler om nedsättning av årsavgiften. Enligt bostadsrättslagen gäller olika regler för nedsättning beroende på när bristen finns i lägenheten (det vill säga vid vilken tidpunkt bristen uppstår).

Nedsättning vid brist direkt efter bostadsrättsupplåtelsen

Om det finns en brist i lägenheten när den ska tillträdas för allra första gången efter en bostadsrättsupplåtelse har bostadsrättshavaren rätt till nedsättning av årsavgiften. Rätten till nedsättning gäller i dessa fall oavsett om bostadsrättsföreningen har vållat bristen eller inte. Bostadsrättshavaren har rätt till nedsättning av årsavgift under hela den tid som lägenheten är i bristfälligt skick.

Nedsättning när bostadsrätt övergått till ny innehavare

Det är inte särskilt ofta som man köper en bostadsrätt som aldrig tillträtts tidigare. Det vanligaste är istället att man köper en bostadsrätt av någon som redan tillträtt lägenheten. I dessa fall gäller andra regler gällande nedsättning av årsavgift. Om bostadsrätten har övergått till en ny innehavare efter en bostadsrättsupplåtelse är huvudregeln att nedsättning av årsavgift inte ska utges.

I dessa fall är det endast när en bostadsrättsförening har åsidosatt sin reparationsskyldighet eller om hinder eller men på annat sätt har uppstått genom bostadsrättsföreningens vållande (oaktsamhet) som årsavgiften ska sättas ned. Med vållande menas att bostadsrättsföreningen genom vårdslöshet ska ha orsakat det hinder eller men som finns i lägenheten. 

I praktiken är det sällan bostadsrättsföreningen som har orsakat den brist som finns i lägenheten. Det är ännu mer ovanligt att bristen orsakats genom vållande. Om en lägenhet skadats är det till exempel ofta fråga om en olyckshändelse. Om en bostadsrättsförening utför en stamrenovering och ett badrum inte kan användas är det visserligen stamrenoveringen som orsakar detta, men det är väldigt sällan vårdslöst av en bostadsrättsförening att stamrenovera. Sammantaget kan man säga att det inte föreligger rätt till nedsättning av årsavgiften vid hinder eller men som uppkommer då bostadsrättsföreningen på ett normalt sätt utför sin lagstadgade underhållsskyldighet.

Kontakta oss

Medlemmar, förtroendevalda och anställda hos HSB kan kostnadsfritt kontakta HSBs juridiska rådgivning på telefonnummer 0771-472 472 för generell juridisk rådgivning.

HSBs jurister bistår gärna er bostadsrättsförening (både medlemsföreningar, föreningar som inte är medlemmar och övriga fastighetsägare) med specifik juridisk rådgivning eller företräder er som ombud, klicka här för kontaktuppgifter eller om ni vill veta mer.

Ämnen

Kontakter

Ina Westerström

Ina Westerström

Fastighetsjurist

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 677 000 medlemmar
ca 4 100 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
24 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund
Box 8310
104 20 Stockholm
Sweden