Gå direkt till innehåll
Nya regler gällande tillståndspliktiga åtgärder i bostadsrätt

Blogginlägg -

Nya regler gällande tillståndspliktiga åtgärder i bostadsrätt

Bostadsrättslagen är föremål för förändring, efter 1 januari 2023 kommer bostadsrättsföreningar få nya möjligheter att agera mot medlemmar som genomfört tillståndspliktiga åtgärder i sina bostadsrätter utan styrelsens medgivande.

Hur ser regelverket ut idag?

Enligt nuvarande regelverk krävs styrelsens tillstånd för det fall en bostadsrättshavare vill utföra åtgärder som innefattar:

  1. Ingrepp i bärande konstruktion,
  2. Ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten, eller
  3. Annan väsentlig förändring av lägenheten.

Styrelsen får å sin sida inte vägra att medge tillstånd till en åtgärd om den inte är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen.

Om en bostadsrättshavare genomfört tillståndspliktiga åtgärder utan styrelsens medgivande kan bostadsrättsföreningen begära att lägenheten återställs till det skick den var i innan åtgärden genomfördes. Har bostadsrättsföreningen lidit skada till följd av åtgärden kan det även bli aktuellt med skadeståndsersättning.

Vad kommer förändras?

  • Listan över vilka åtgärder som kräver styrelsens tillstånd har utökats till att även omfatta installation eller ändring av anordning för ventilation, eldstad, rökkanal eller annan påverkan på brandskyddet. Därutöver krävs styrelsens tillstånd för åtgärder i lägenheter som har särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värden, under förutsättning att åtgärden innebär att ett sådant värde påverkas.
  • Bostadsrättshavaren kan om styrelsen nekar tillstånd begära att hyresnämnden prövar frågan.
  • Otillåtna ändringar av bostadsrätten utgör efter 1 januari 2023 grund för uppsägning. För att grund för uppsägning ska anses föreligga förutsätts att bostadsrättsföreningen först anmodat medlemmen att vidta rättelse samt att detta skett inom två månader från att bostadsrättsföreningen fått kännedom om att tillståndspliktiga åtgärder vidtagits utan styrelsens medgivande. Uppsägning får inte ske om rättelse vidtagits.

Att tänka på

Det är viktigt att veta att det nya regelverket endast gäller för åtgärder som genomförts efter 1 januari 2023, för äldre åtgärder gäller det tidigare regelverket. Det kan därför vara en god idé för styrelser i bostadsrättsföreningar att genomföra tillsynsbesiktningar innan lagen träder i kraft för att på så vis bilda sig en uppfattning om enskilda lägenheters status. Dels behöver bostadsrättsföreningen veta om det finns några otillåtna åtgärder som genomförts i huset samtidigt som det finns en nytta i att känna till i vilka lägenheter det inte vidtagits några åtgärder i så föreningen i framtiden vet vilka bestämmelser som ska tillämpas. Tillsyn är även bra att vidta då och då för det fall det finns lägenheter med eftersatt underhåll.

HSB Riksförbund biträder ofta bostadsrättsföreningar för att säkerställa att avisering och tillträde för tillsyn går rätt till. Upptäckts otillåtna åtgärder hjälper vi naturligtvis till att reda i den situation som uppstår.

Kontakta oss!

Medlemmar, förtroendevalda och anställda i HSB kan kostnadsfritt kontakta HSBs juridiska rådgivning för generell juridisk rådgivning. Du når oss på telefonnummer 0771 472 472. HSBs jurister kan även bistå er bostadsrättsförening med specifik rådgivning, klicka här för att veta mer. Tillsammans går vi igenom ert ärende för att se vilket stöd ni behöver.

Ämnen

Kontakter

Andrés Hammar

Andrés Hammar

Fastighetsjurist HSB Riksförbund

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 677 000 medlemmar
ca 4 100 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
24 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund
Box 8310
104 20 Stockholm
Sweden