Gå direkt till innehåll
Nytt år - nya förslag till motioner?

Blogginlägg -

Nytt år - nya förslag till motioner?

Ett nytt år är nu påbörjat och för de bostadsrättsföreningar som har slutna räkenskapsår innebär det att det snart är dags för föreningsstämma. Det är nämligen under våren som många bostadsrättsföreningar har sina ordinarie föreningsstämmor. Om du har någon bra idé som du vill att dina grannar ska fatta beslut om på nästa föreningsstämma är det dags att kolla upp när motionerna ska vara inlämnade.

Motion – en möjlighet att påverka

En gång om året har medlemmar möjlighet att väcka frågor som ska behandlas på en föreningsstämma i bostadsrättsföreningen. Detta genom att ge in en handling som kallas motion till styrelsen.

En motion ska innehålla ett förslag till beslut som stämman kan ta ställning till. Det är viktigt att förslaget är tydligt så att man vet vad det är medlemmarna ska ta ställning till, vad det är man röstar för eller emot. I övrigt finns inga bestämmelser om hur en motion ska se ut.

När ska motioner lämnas in?

Du får titta efter vad stadgarna, i just din bostadsrättsförening, säger om tidpunkten för att lämna in motioner. Kolla upp det redan nu om du vet att en ordinarie föreningsstämma ska hålls under våren.

Information i kallelsen

Om en motion lämnas in i rätt tid till bostadsrättsföreningen så måste den tas upp på föreningsstämman.

Det är viktigt att innehållet i motionen anges redan i kallelsen till föreningsstämman. Kallelsen till en föreningsstämma ska nämligen alltid innehålla de ärenden som ska behandlas. Antingen redogörs det tydligt i kallelsen för motionens innehåll eller så bifogas motionen i dess helhet, vilket kan vara att föredra. För att medlemmarna på ett bra sätt ska kunna bilda sig en uppfattning i frågan bör även styrelsens svar på motionen bifogas kallelsen.

Särskilt om motioner under coronapandemin

Möjligheten att lämna in motioner inför årsstämman är ett av medlemmarnas främsta medel för att påverka och utöva inflytande över bostadsrättsföreningen. När en stämma hålls genom poströstning eller digitalt på distans kan eventuell diskussion kring motioner försvåras. För att ge medlemmarna möjlighet att diskutera förslag till beslut i motioner kan styrelsen rekommendera stämman att den röstar för att motionen bordläggs (eller "anstås till fortsatt stämma") för att tas upp på en senare stämma. När pandemin är över och det går att hålla en ”vanlig” fysisk stämma igen kan motionen då tas upp på nytt och diskuteras.

Det är viktigt att motionären informeras om styrelsens rekommendation och anledningen till att styrelsen har valt att föreslå att motionen bordläggs. Styrelsen kan även innan kallelsen skickas ut fråga motionären om han eller hon kan tänka sig vänta med att överhuvudtaget ta upp sin motion på stämman (styrelsen kan dock inte självmant stoppa en motion). Oavsett hur styrelsen väljer att gå tillväga är det viktigt att börja stämmoarbetet i tid för att säkerställa att kallelse och eventuella poströstningsformulär upprättas på ett korrekt sätt, och att stämman hålls i enlighet med gällande regler.

Kontakta oss

Medlemmar i HSB kan kostnadsfritt kontakta HSBs medlemsrådgivning för generell juridisk rådgivning. Ring 0771 472 472. Tillsammans går vi igenom ärendet och ser till att ni får rätt stöd.

HSBs jurister bistår gärna er bostadsrättsförening (både medlemsföreningar, föreningar som inte är medlemmar och övriga fastighetsägare) med specifik juridisk rådgivning eller företräder er som ombud, klicka här för kontaktuppgifter eller om ni vill veta mer. 

Ämnen

Presskontakt

Björn Svensson

Björn Svensson

Fastighetsjurist
Maria Mati

Maria Mati

Fastighetsjurist Juridik

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 674 000 medlemmar
ca 4 000 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
25 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund
Box 8310
104 20 Stockholm