Följ HSB Riksförbund

Rekommendationer - Hantering av vårens stämmor i bostadsrättsförening

Blogginlägg   •   Apr 03, 2020 14:44 CEST

Många undrar hur bostadsrättsföreningarna ska hantera vårens föreningsstämmor med anledning av covid-19 och den påverkan viruset får på folksamlingar och fysiska möten. Riksdagen har idag beslutat om en ny lag om tillfälliga åtgärder för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Här är HSB Riksförbunds rekommendationer om kommande föreningsstämmor.

Varje bostadsrättsförening beslutar själv, utifrån sina förutsättningar, hur den gör med vårens föreningsstämma. En del föreningar väljer till exempel att hålla stämman utomhus. För att minimera smittspridning av coronaviruset och för att skydda våra äldre och personer i riskgrupp rekommenderar HSB Riksförbund: 

  1. För bostadsrättsföreningar med räkenskapsår som slutade den 31 december 2019 bör stämman läggas under den senare delen av våren, enligt lag senast 30 juni. 
  2. Avvakta med att ta upp ärenden för beslut på stämman som kan vänta utan olägenhet. 
  3. Utnyttja möjligheten att poströsta. Riksdagen har fattat beslut om en tillfällig lag som bland annat gör det möjligt att poströsta istället för att delta fysiskt på stämman.  Lagen träder i kraft den 15 april 2020. Läs mer om den tillfälliga lagen för att underlätta föreningsstämmor här:
  4. En möjlighet är att hålla en pappersstämma, en så kallad per capsulam stämma, i föreningar där det är möjligt att få godkännande av samtliga röstberättigade medlemmar antingen genom undertecknande av handling eller genom e-signering. 

Folkhälsomyndigheten rekommenderar föreningar att skjuta på stämmor eller hålla dem på distans. För de föreningen som vill genomföra en digital stämma är det flera saker att tänka på.Stämman måste även i sådana fall ledas från den av lag och stadgar utpekade stämmoplatsen. De medlemmar som så önskar måste också ha möjlighet att delta på stämman genom att infinna sig på stämmoplatsen, även om de i och för sig har getts möjlighet att delta från annan plats. När medlemmar deltar på distans kan det vara svårt att kontrollera att inte också utomstående tar del av stämmoförhandlingarna. För att deltagande på distans ska vara möjligt i dessa fall krävs att stämman har beslutat att utomstående har rätt att närvara vid stämman eller på annat sätt följa förhandlingarna. Ett beslut om utomståendes rätt av närvara ska biträdas av samtliga närvarande röstberättigade.Den styrelse som vill hålla en stämma på distans måste försäkra sig om att alla medlemmar har kunskap och tekniska förutsättningar för att kunna delta.Tänk även på aspekten att den digitala mognadsgraden för att kunna delta på stämman på distans kan se olika ut hos medlemmarna. Styrelsen behöver också undersöka hur medlemmarna ställer sig till deltagande på distans. En enda röstberättigad medlem som är närvarande vid stämman kan säga nej till deltagande på distans med hänvisning till att det inte går att avgöra om utomstående närvarar. 

Bakgrund till rekommendationerna:

Nya föreskrifter från Folkhälsomyndigheten

Den 1 april kom nya föreskrifter från Folkhälsomyndigheten som berör föreningar. Myndighetens råd är att föreningar bör om det är möjligt skjuta upp årsmöten och föreningsstämmor eller genomföra dem digitalt, samt undvika andra möten eller genomföra dem digitalt. 

Bostadsrättsföreningar berörs också av Folkhälsomyndighetens råd att “Alla verksamheter i Sverige såsom statliga myndigheter, /.../ föreningar och religiösa samfund ska utifrån rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkare säkerställa att de vidtar lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning av covid-19".

Hela föreskriften går att läsa här.

Allmänna sammankomster

Förordningen om förbud mot allmänna sammankomster med fler än 50 deltagare omfattar inte direkt bostadsrättsföreningars stämmor. Föreningsstämmor omfattas av förbudet främst om de genomförs på ett sådant sätt att det så kallade allmänhetskravet i 2 kap. 1 § andra stycket ordningslagen är uppfyllt. Det skulle exempelvis kunna handla om att stämman hålls öppen för allmänheten. Om stämman beslutar att det inte ska få närvara utomstående vid stämman, § 17 p 5 normalstadgarna, så omfattas stämman inte direkt av förbudet som det ser ut nu.

Även om föreningarna inte direkt omfattas av denna förordning, så innebär det i praktiken ett stopp för stämmor med fler än 50 deltagare, i och med att denna förordning blir normerande även för andra sammankomster. Det är inte heller lämpligt ur ett smittspridningsperspektiv att hålla stämmor även om det är färre deltagare än 50 i lokalen, HSB rekommenderar att föreningarna uppmanar sina medlemmar att poströsta för att så få deltagare som möjligt ska delta från stämmolokalen.

Kontakta oss

Medlemmar i HSB kan kostnadsfritt kontakta HSBs medlemsrådgivning för generell juridisk rådgivning. Ring 0771 472 472. Tillsammans går vi igenom ärendet och ser till att ni får rätt stöd.

HSBs jurister bistår gärna er bostadsrättsförening (både medlemsföreningar, föreningar som inte är medlemmar och övriga fastighetsägare) med specifik juridisk rådgivning eller företräder er som ombud, klicka här för kontaktuppgifter eller om ni vill veta mer.