Följ HSB Riksförbund

Vad gäller när någon olovligen tagit ett förråd i anspråk?

Blogginlägg   •   Mar 29, 2019 09:00 CET

Det är inte ovanligt att förråd i bostadsrättsföreningar och i hyreshus är omärkta. Omärkta förråd kan orsaka problem i form av att medlemmar använder någon annans förråd eller tar i anspråk fler förråd än vad som är tillåtet, på någon annans bekostnad. Det kan även orsaka problem i samband med avhysningar. Det finns dessvärre inte någon lagstiftning som ger för handen hur bostadsrättsföreningar ska hantera olovligen ianspråktagna förråd. Något som däremot är klart är att den som kastar eller tillägnar sig annans egendom kan göra sig skyldig till brott, t.ex. egenmäktigt förfarande. 

Är den som tagit förrådet i anspråk identifierad?

Huruvida bostadsrättsföreningen känner till vem som tagit ett förråd i anspråk utan till-stånd spelar roll. Om bostadsrättsföreningen har ett outhyrt förråd där en känd person satt ett lås och förvarar egendom kan bostadsrättsföreningen endast avlägsna egendomen med Kronofogdens hjälp. Bostadsrättsföreningen bör givetvis kontakta personen som tagit för-rådet i anspråk och kräva att egendomen avlägsnas och att låset tas bort innan bostadsrättsföreningen ansöker om särskild handräckning hos Kronofogden. Bostadsrättsföreningen äger alltså inte rätt att klippa upp låset och flytta på egendomen på egen hand eftersom det kan utgöra brott, t.ex. egenmäktigt förfarande. 

Är det okänt vem som tagit förrådet i anspråk? 

Vid ansökan om särskild handräckning krävs att motparten är identifierad. Bostadsrättsföreningen kan inte ansöka om särskild handräckning om det är okänt vem som ockuperat förrådet. Bostadsrättsföreningen kan inte heller vända sig till Kronofogden med en ansökan om avlägsnande eftersom Kronofogden endast beviljar en sådan ansökan om någon bosatt sig i förrådet. Bostadsrättsföreningen kan istället tillämpa hyreslagens regler om övergivning analogt.
Bostadsrättsföreningen rekommenderas plombera förrådet och anslå en uppmaning att kontakta styrelsen. Dessutom behöver bostadsrättsföreningen anmäla till Polisen att någon tagit förrådet i anspråk. Om plomberingen är obruten efter sex månader kan bostadsrätts-föreningen klippa upp låset och gå igenom egendomen i förrådet. Egendom som bedöms sakna värde kan kastas efter att ha dokumenterats med t.ex. fotografi. Egendom som har ett värde bör förvaras på ett säkert ställe, t.ex. ett låst förråd, i sex månader innan bostads-rättsföreningen kan göra sig av med den kvarvarande egendomen. När egendomen av värde omhändertagits ska den anmälas till Polisen.
Även om bostadsrättsföreningen förfarit enligt ovanstående rekommendation så finns det emellertid fortfarande en risk, om än en liten sådan, att bostadsrättsföreningen förfarit lagstridigt. Föreningen kan bli skadeståndsskyldig om värdefull egendom sålts eller kastats. Den som utför förrådstömningen kan även anses begå brott, t.ex. egenmäktigt förfarande. Förrådstömning måste således ske med beaktande av denna risk. Bostadsrättsföreningen bör alltid noggrant dokumentera samtliga vidtagna åtgärder i samband med förrådstömningen.

Märkning av förråd och avtal

Som tidigare anförts kan omärkta förråd orsaka problem i form av att medlemmar använder fel förråd eller tar i anspråk fler förråd än vad som är tillåtet. Det kan även orsaka problem i samband med avhysningar eftersom Kronofogden kan vägra att verkställa avhysning av förråd som är omärkta. Bostadsrättsföreningar och hyresvärdar uppmanas så-ledes att märka alla förråd. Vidare är det lämpligt att träffa avtal med förrådsinnehavarna för att ha kontroll över vem som har vilket förråd. Avtal ger även möjlighet att t.ex. reglera vad som får förvaras i förråden.

Kontakta oss

Medlemmar i HSB kan kostnadsfritt kontakta HSBs medlemsrådgivning för generell juridisk rådgivning. Ring 0771 472 472.

HSBs jurister kan även bistå er bostadsrättsförening med specifik rådgivning, klicka här för att veta mer. Tillsammans går vi igenom ert ärende för att se vilket stöd ni behöver.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.