Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

HSB kommenterar den rödgröna överenskommelsen om bostadspolitiken

Bra ambitioner men medlen är otillräckliga. Det är HSBs betyg till den rödgröna överenskommelsen om bostadspolitiken. Det behövs en mer tydlig politik, än den som redovisas i överenskommelsen, för att nå målen om 40 000 nybyggda bostäder varje år och en klimatanpassning av befintliga bostäder.

- Bostadsfrågan  har under lång tid varit ett undanskymt politikområde trots att boendet har stor betydelse för tillväxt och välfärd. Det är därför bra att bostadspolitiken sätts på dagordningen inför valet och det vore bra om även alliansens partier kan enas om en gemensam hållning så att det står klart för väljarna hur alternativen ser ut inför valet.Bostadsfrågan är dock alldeles för viktig för att få bli föremål för förslag som primärt syftar till att locka väljare till det ena eller andra blocket. Jag förväntar mig att våra ansvariga politiker söker nå breda överenskommelser som står sig över tiden oavsett vem som innehar regeringsmakten.

 Det säger Kent-Olof Stigh, ordförande HSB Riksförbund i en kommentar.

HSB välkomnar ambitionen att öka bostadsbyggandet till 40 000 bostäder per år, men efterlyser en mer tydlig politik för att göra detta möjligt.

-Att fördubbla bostadsbyggandet från  nuvarande nivå kräver större insatser än de som redovisas i den gemensamma överenskommelsen, säger Kent-Olof Stigh 

HSB välkomnar förslaget att införa ett vidgat ROT-program som också omfattar flerbostadshus och syftar till att stimulera upprustning och klimatanpassning av bostäderna. HSB ställer sig dock frågande inför beskedet att detta stöd endast ska ses som en arbetsmarknadspolitisk åtgärd under lågkonjunktur.

-De rödgröna partierna vill minska energianvändningen i bostäderna med 30 procent till år 2020. Det är en bra ambition men det är idag svårt att finansiera ombyggnadsåtgärder för stora delar av bostadsbeståndet och därför måste det till en tydlig politik som innebär att ett det utvidgade klimat-ROT-programmet permanentas och får en sådan konstruktion att det verkligen leder till att ombyggnadsåtgärderna genomförs , säger Kent-Olof Stigh.

Han hänvisar till utredningar i frågan som genomförts av HSB och Riksbyggen som vill ha långsiktiga stimulanser, som förutom klimatåtgärder, också går till åtgärder för att förbättra tillgängligheten. Läs mer om detta program på www.klotinsats.nu

HSB efterlyser också en tydligare markpolitik i kommunerna och exploateringsavtal som inte driver upp kostnaderna för nyproduktion.

- Om politikerna verkligen har ambitionen  att hålla kostnaderna i nyproduktionen nere, måste man också se över hur kommunerna bedriver sin markpolitik. Idag är notan för nya bostäder mycket hög redan innan man börjat bygga p g a bristen på en framsynt markpolitik, säger Kent-Olof Stigh.

HSB efterlyser också att frågan om neutr skattevillkor mellan olika boendeformer sätts på den politiska dagordningen.

- Bostadsrättsföreningar har inte möjlighet att göra ränteavdrag på sina lån på fastigheterna på samma som enskilda personer kan göra. Det är en orimlig ordning som måste rättas till. Det får inte vara så att skattereglerna skall vara avgörande för hur man väljer att forma sitt boende. Om medlemmarna i en bostadsrättsförening väljer att ta gemensamma lån med gemensamt ansvar i stället för att var och en själv tar stora lån för att finansiera sin bostad, så måste skatteeffekten vara neutral, säger Kent-Olof Stigh.

Ämnen

Taggar


HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

  • ca 670 000 medlemmar
  • ca 4 000 bostadsrättsföreningar
  • ca 35 000 förtroendevalda
  • 26 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

Presskontakt

Maria Lyckesjö

Maria Lyckesjö

Presskontakt pressekreterare 070-771 43 00
André Johansson

André Johansson

Presskontakt Marknads- och kommunikationschef HSB Riksförbund 070-5496404