Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

HSB ProjektPartners bokslutskommuniké för 2009

·   Bostadsefterfrågan har återhämtat sig och HSB ProjektPartner står väl rustade

·   Den vikande byggkonjunkturen har medfört lägre entreprenadresultat under 2008 och 2009.

·   10 000 lägenheter i projektportföljen tom 2014

·   HSB Försäkring AB fortsätter utvecklas

·   Gemensamt skapande av det framtida bosparandet.

 

Halverad bostadsproduktion För HSB:s del minskade antalet byggstarter till cirka hälften av 2008 års nivå och till cirka en sjättedel av 2007 års nivå. Affärsområde Produktion medverkade genom partnerskap med enskilda HSB-föreningar och genom delägande i produktionsbolag i byggandet av 208 (346) HSB-bostäder, vilket motsvarar 64 (53) % av HSB:s samlade bostadsproduktion.   Bostadsefterfrågan och bostadsbyggandet påverkades starkt negativt av finanskrisen som slog till i september 2008 och den konjunkturnedgång som följde. Krisen innebar låga försäljnings-siffror under hösten och under inledningen av 2009. Därefter har försäljningen varit stark.  

Det grundläggande skälet till att bostadsefterfrågan kunnat återhämta sig så snabbt är den låga räntenivån och att det finns en stark underliggande efterfrågan på moderna bostäder. Under året såldes sammanlagt 181 (144) lägenheter. Vid årets utgång fanns 22 (25) osålda färdigställda lägenheter, samt 29 (306) osålda lägenheter med färdigställande fram till sommaren 2011, totalt 51 (331) lägenheter.

 - Min bedömning är att efterfrågan kommer att vara stark de närmaste åren, även när räntan återgått till mer normala nivåer. Konjunkturen vänder och HSB ProjektPartner står väl rustat för att kunna öka produktionen tillsammans med samverkande HSB-föreningar” säger Peter Lindgren, tf VD.

Minskade produktionskostnader

De genomsnittliga produktionskostnaderna per kvadratmeter minskade under 2009 med cirka 14 (minskade 14) %. Under 2009 skedde en minskning från cirka 29 000 kr/m2 till cirka 24 800 kr/m2. Minskningen beror till stor del på att en större andel av projekten var belägna utanför storstadsregionerna. Till viss del har ambitionen att öka andelen projekt som vänder sig till breda medlemsgrupper, med lägre produktionskostnader, haft betydelse.

Koncernen

Koncernens nettoomsättning uppgick till 653,2 (781,7) mkr. Minskningen av nettoomsättningen beror främst på lägre antal produktionsstarter inom affärsområde Produktion. Resultatet efter finansiella poster minskade med 16,0 mkr och uppgick till 24,8 (40,8) mkr.

Soliditeten uppgick till 21,5 (21,7) procent. Exkluderat HSB Finans HB uppgick soliditeten till 45,2 (43,3) procent. Medelantalet anställda uppgick till 63 (42) medarbetare.

Minskad omsättning

Nettoomsättningen minskade med 121,8 mkr till 527,9 (649,6) mkr. Resultatet efter finansiella poster ökade  med 7,0 mkr till –11,1 (-18,1) mkr, efter att 21,7 miljoner kronor reserverats för befarade projektförluster.

Under 2009 förväntas omsättningen öka något inom affärsområdet Produktion. HSB ProjektPartners projektportfölj inklusive delägda produktionsbolag innehåller omkring
10 000 lägenheter med påbörjande fram till 2014.

Nytt inom HSB Försäkring

Affärsområde HSB Försäkring erbjuder försäkringslösningar som skapar trygghet för HSBs bostadsrättsföreningar och enskilda medlemmar. Under hösten 2008 utvecklade HSB Försäkring ett trygghetspaket, ”HSB Tryggt köp”, för att underlätta försäljningen av lägenheter. Trygghetspaketet ger i nuläget marknadens bästa skydd vid bostadsköp. Paketet innehåller både dubbel boendekostnadsförsäkring och återköpsgaranti. En nyhet 2009 var BoKvar försäkring för boende och medlemmar i HSB, vilken ger skydd vid arbetslöshet och sjukdom.

Gemensamt skapande av det framtida bosparandet

Under 2009 inledde HSB Finans arbetet med att i nära dialog med medlemmarna utforma HSBs framtida bosparande. En omfattande bosparundersökning genomfördes under januari 2010 bland 1 250 bosparare över hela landet, för att skapa en viktig plattform för framtidens bosparande i HSB. I dagsläget finns tre olika produkter för bosparande i HSB. Dessa är Bosparkonto, Fasträntekonto, och SPAX (aktieindexobligation). Under 2009 ökade det sammanlagda bosparandet med 96 mkr till drygt 2 376 mkr. Antal bosparare minskade med 1 885 och uppgick 2009-12-31 till 99 620.

Affärsområde Finans redovisar ett resultat efter finansiella poster på 30,5 (34,3) mkr varav 0,6 (9,2) mkr avser återvunna osäkra krediter inom BoStocken AB. HSB Finans HB redovisas ett rörelseresultat på 34,2 (30,5) mkr. Förklaring till det goda årsresultatet är framförallt det lägre ränteläget sedan slutet av 2008 som medförde högre värden av obligationsportföljen och därav följande realisationsvinster om 16,2 (0,1) mkr.  

För ytterligare information, kontakta tf. VD Peter Lindgren, tel: 0708 240 239 eller

ekonomichef Berit Hanson Landberg, tel: 08-785 32 38 

_________________________________________________________________________

HSB ProjektPartner ägs av de regionala HSB-föreningarna. Viktigaste uppgiften är att genom produktion i partnerskap med dessa stödja HSBs bostadsproduktion runt om i landet.

 

Ämnen

Taggar


HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

  • ca 670 000 medlemmar
  • ca 4 000 bostadsrättsföreningar
  • ca 35 000 förtroendevalda
  • 26 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

Presskontakt

Maria Lyckesjö

Maria Lyckesjö

Presskontakt pressekreterare 070-771 43 00
André Johansson

André Johansson

Presskontakt Marknads- och kommunikationschef HSB Riksförbund 070-5496404

Relaterat material