Gå direkt till innehåll
Vi bildar Solelkommissionen för mer solel nu!

Pressmeddelande -

Vi bildar Solelkommissionen för mer solel nu!

Dagens lagstiftning styr mot gammeldags energiproduktion och skapar inte förutsättningar för egenproduktion av el – det är anledningen till att HSB, Telge Energi, Solkompaniet och Familjebostäder, som representant för Stockholms allmännyttiga bostadsbolag, nu går samman och bildar Solelkommissionen. Tillsammans har vi under vintern utrett och tagit fram förslag på lösningar som innebär avgörande förbättringar för den som vill producera egen solel.


Även regeringen har sett över lagstiftningen och kom nyligen med förslag på ändringar i Lagen om skatt på energi. Förslagen innebär en väldigt låg nivå för hur mycket el en fastighetsägare kan egenproducera innan denne tvingas betala energiskatt. Vidare innebär regelförändringarna att elkunder inte får använda det allmänna elnätet för att flytta egenproducerad el från fastigheter med solceller till fastigheter med sämre förutsättningar för solelproduktion. Båda förslagen innebär till och med försämringar gentemot hur Skatteverket tillämpar dagens lagstiftning!

Solelkommissionen anser att gränsen för hur mycket el en fastighetsägare kan egenproducera innan man tvingas betala energiskatt bör höjas och sättas per anläggning. Om gränsen sätts per juridisk person, som i regeringes förslag, innebär det att ett mycket stort antal befintliga tak på flerbostadshus inte kommer att användas av skattemässiga skäl. Dessutom måste det allmänna elnätet självklart få användas även av elkunderna, till exempel för att flytta el, utan att man drabbas av extra skatter, säger Magnus Ulaner, Miljö- och Hållbarhetschef, HSB Riksförbund.


Resultaten från de solelprojekt som har genomförts visar att tekniken fungerar enligt förväntan, samtidigt som de senaste årens prisnedgång på solceller har gjort det ekonomiskt möjligt att bygga solceller på befintliga tak utan investeringsstöd. Därför har frågan om hur solelen får användas blivit avgörande för alla fastighetsägare och privatpersoner som vill producera egen solel.


Solelkommissionen anser att vi bör tillvarata solens energi och att alla bör ha rätt att producera sin egen solel, oberoende av var man bor, hur fastigheterna ägs eller vilken verksamhet som bedrivs i dessa. Om vi i Sverige använder 25 % av taken i bra sollägen kan vi producera 10 % av vårt elbehov med sol även i Sverige. Detta anser Solelkommissionen är en nödvändig, och fullt rimlig, målsättning till år 2030.


Konsekvensen av dagens lagstiftning är dock att Sverige inte utnyttjar solens potential som förnybar energikälla. För att nå 10 % solel år 2030 krävs en förändrad lagstiftning som ger elkunder, privata såväl som företag, enkla och långsiktiga förutsättningar att bli egna solelproducenter. Solelkommissionens utredning har analyserat och kartlagt ett stort antal frågeställningar kring egenproduktion av el, både för privatpersoner och större fastighetsägare. Utredningen i sin helhet och alla förbättringsförslag finns på Solelkommissionens hemsida www.solelkommissionen.se.

Kontakt:

Johan Öhnell, Solkompaniet
0708-51 58 50, johan.ohnell@solkompaniet.se

Helena Ulfsparre, Familjebostäder
08-737 22 42, helena.ulfsparre@familjebostader.com

Magnus Ulaner, HSB Riksförbund
010-442 03 51, magnus.ulaner@hsb.se

Petra Hallenbrant, Telge Energi
08-550 230 59, petra.hallebrant@telge.se

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

  • ca 550 000 medlemmar
  • ca 3 900 bostadsrättsföreningar
  • ca 35 000 förtroendevalda
  • 30 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

Kontakter

Maria Lyckesjö, tillbaka från semester 5 aug

Maria Lyckesjö, tillbaka från semester 5 aug

Presskontakt pressekreterare 070-771 43 00
André Johansson, tillbaka från semester 12 aug

André Johansson, tillbaka från semester 12 aug

Presskontakt Marknads- och kommunikationschef HSB Riksförbund 070-5496404

Primär presskontakt sommar

Presskontakt Åke Johansson HSB Riksförbund 070 648 89 66

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 677 000 medlemmar
ca 4 100 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
24 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund

Box 8310
104 20 Stockholm
Sweden