Gå direkt till innehåll
Hyresavtal uppsagt till följd av familjemedlems kriminalitet - särskilt allvarlig störning

Blogginlägg -

Hyresavtal uppsagt till följd av familjemedlems kriminalitet - särskilt allvarlig störning

Den 4 april kom en uppmärksammad dom från Svea hovrätt som resulterade i att två hyresgäster, en man och en kvinna, blev av med sitt hyresavtal till följd av att deras son skjutit en man till döds och allvarligt skadat en annan från loftgången till deras hyresrätt. Hyresvärden i det aktuella fallet sa upp hyresavtalet med flera olika uppsägningsgrunder varav den ena var särskilt allvarlig störning.

Uppsägningsgrunden särskilt allvarlig störning är enligt förarbetena tillämplig vid allvarlig brottslighet med samband till boendet exempelvis mordbrand eller hot om våld som riktas mot någon som påtalat störningar i boendet eller någon annan som bor i fastigheten. Uppsägningsgrunden kan även bli aktuell i fall där det kan förutsättas att en begäran om rättelse inte kan förväntas leda till rättelse och det rör sig om störningar som kan betecknas som outhärdliga för närboende. Tanken är att uppsägningsgrunden ska tillämpas i undantagsfall i vissa grava störningsfall där det rimligen inte bör gå någon ytterligare tid innan en uppsägning kan göras.

Hovrättens bedömning

I det aktuella avgörandet resonerade hovrätten som så att även om skottlossningen inte var riktad mot någon som bott i omgivningen så har den påverkat grannar och deras bostadsmiljö på ett direkt sätt och även utsatt dem för fara och obehag på ett sätt som inte skäligen bör godtas. Hovrätten ansåg därför att händelsen utgjort en störning i hyresrättslig mening.

Efter att hovrätten konstaterat att händelsen utgjort en störning i hyresrättslig mening prövades om hyresgästerna kunde anses ansvariga för störningen som sonen orsakat. Som hyresgäst är man inte bara ansvarig för sig själv och sitt eget beteende utan även för de som hör till hushållet, gäster eller andra som inryms i lägenheten.

Hovrätten resonerade på så vis att det ligger i sakens natur att den praktiska betydelsen av att en hyresgäst är skyldig att ha tillsyn över hur en person uppträder och använder lägenheten varierar beroende på omständigheterna. Om förhållandena är sådana att hyresgästen med den tillsyn som kan förväntas eller krävas haft anledning att räkna med ett oacceptabelt beteende bör det i allmänhet krävas att hyresgästen vidtar åtgärder för att förhindra beteendet. Om en hyresgäst inte utövar någon sådan tillsyn ska det enligt hovrätten inte gå att skylla på att man inget visste om det handlar om omständigheter som man borde känna till.

I det aktuella målet hade sonen 2017 dömts till ett års sluten ungdomsvård för försök till grovt rån och hade i samband med rånet avfyrat skott. Tidigare samma år hade sonen dömts till ungdomsvård för olaga hot och ringa narkotikabrott. Hovrätten ansåg att det framgick av tillgängliga underlag i och med de aktuella målen att sonen hade socialt nedbrytande beteenden och vårdbehov. Hyresgästerna hade haft kännedom om dessa förhållanden varför hovrätten ansåg att pappan, som bodde i lägenheten, haft anledning att räkna med att sonen kunde komma att fortsätta hantera vapen och begå allvarliga brott som innefattar vapen. Hovrätten har då ansett att det ålegat pappan att vidta kraftfulla och konsekventa åtgärder för att förhindra att sonen utsätter omkringboende för störningar av sådan art.

Av utredningen i målet framgick att sonen fått fortsätta nyttja lägenheten även när pappan inte vistades i den. Hovrätten ansåg inte att pappan lyckats redogöra för att han ska ha vidtagit några verkningsfulla åtgärder för att förebygga risken för särskilt allvarliga störningar. Det ansågs inte tillräckligt att pappan pratat med sonen om vikten av arbete och skola eller att han litat på socialtjänsten. Att sonen fortsatt hantera vapen inom fastigheten innebar att pappan ansågs ha brustit i sitt ansvar att hålla noggrann tillsyn över sin son.

Mamman i familjen hade inte bott i lägenheten under längre tid och ansågs inte heller ha övervakat sonens uppträdande vid användandet av lägenheten eller vidtagit några verkningsfulla åtgärder. Hon ansågs inte heller ha kunnat förlita sig på att pappan skulle vidta nödvändiga åtgärder och ansågs därför också ha brustit i sitt tillsynsansvar. Resultatet av skjutningen och föräldrarnas bristande tillsynsansvar var att hyresvärdens uppsägning stod sig och familjen blev skyldiga att flytta.

Avgörandet är intressant då det bland annat belyser och klargör hur tillsynsansvaret fungerar i praktiken. Händelsen i det aktuella målet är extremt men resonemanget som hovrätten fört kan överföras på störningar av mer vardagligare karaktär.

Kontakta oss

Medlemmar, förtroendevalda och anställda hos HSB kan kostnadsfritt kontakta HSBs juridiska rådgivning på telefonnummer 0771-472 472 för generell juridisk rådgivning.

HSBs jurister bistår gärna er bostadsrättsförening (både medlemsföreningar, föreningar som inte är medlemmar och övriga fastighetsägare) med specifik juridisk rådgivning eller företräder er som ombud, klicka här för kontaktuppgifter eller om ni vill veta mer.

Ämnen

Kontakter

Agnes Zetterblad

Agnes Zetterblad

Fastighetsjurist

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 677 000 medlemmar
ca 4 100 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
24 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund
Box 8310
104 20 Stockholm
Sweden