Gå direkt till innehåll
HSBs jurister svara på de vanligaste bostadsrättsjuridiska frågorna. 2.

Blogginlägg -

HSBs jurister svara på de vanligaste bostadsrättsjuridiska frågorna. 2.

Har du en fråga som du vill ha svar på kan du ställa den i kommentarsfältet så kanske våra jurister kan svara på den till nästa veckas inlägg med vanliga frågor. Som vanligt finns all information i detta blogginlägg som pdf som finn längst ner på sidan.

Överlåta bostadsrätt – Vad ska ingå i överlåtelsehandlingen?

För att en överlåtelse av en bostadsrätt ska vara giltig krävs det att avtalet är skriftligt. Objektet ska beskrivas, det ska därför tydligt framgå att avtalet gäller en överlåtelse av en viss lägenhet (t.ex. genom angivande av adress och lägenhetsnummer). Dessutom måste det i avtalet framgå det överenskomna priset för bostadsrätten. Sidoöverenskommelser avseende priset är inte giltiga. Slutligen måste avtalet vara undertecknat av både köpare och säljare.

Samma formella krav föreligger om lägenheten ska överlåtas som gåva. Istället för att de överenskomna priset ska det framgå att det handlar om en gåva. Om gåvan ges mellan makar behöver gåvan registreras hos Skatteverket.

Ansvar för bostadsrätt vid försäljning – vad händer om det uppkommer en skada?

Det är den som är medlem i bostadsrättsföreningen som är ansvarig för lägenheten gentemot föreningen. Vi rekommenderar starkt att föreningen sätter medlemskap och tillträde till samma datum. I samband med detta utträder säljaren som medlem i bostadsrättsföreningen.

En bostadsrätt är lös egendom. Mellan köpare och säljare ska därför köplagens regler för fel i vara som tillämpas om det uppkommit en skada. Köplagens regler kan avtalas bort, därför är det viktigt att ha koll på vad det står i avtalet mellan köpare och säljare.

Vanligtvis säljs lägenheten i befintligt skick. Vad som anses utgöra ett fel måste då avgöras i förhållande till vad som uttryckligen har avtalats mellan köpare och säljare. Om lägenhetens skick är i väsentligt sämre skick än vad köparen med fog kunnat förutsätta kan det anses vara ett fel trots att det inte reglerats i avtalet.

Fel måste reklameras till säljaren inom skälig tid från det att det upptäcktes. Såtillvida det inte föreligger särskilda omständigheter kan köparen reklamera fel till säljaren under två år från det att denne fått tillträde till lägenheten.

Vid fel i bostadsrätten kan köparen kräva avhjälpande, prisavdrag eller skadestånd. Är felet av väsentlig art och säljaren har insett eller borde ha insett att detta var av väsentlig betydelse för köparen kan köparen ha rätt att häva köpet.

Betala årsavgift för bostadsrätt – när inträder skyldigheten?

Vid den tidpunkt då köparen blir medlem i bostadsrättsföreningen övertar denne skyldigheterna gentemot bostadsrättsföreningen, d.v.s. exempelvis ansvaret att betala årsavgiften för lägenheten.

Överlåta andel i bostadsrätt – kan jag göra det?

Ja, andelar av en bostadsrätt överlåts på samma sätt som en hel bostadsrätt men med angivande av andelens storlek (objektet som är föremål för överlåtelse). Det är viktigt att ange priset som betalas för lägenheten, även om betalning sker genom exempelvis övertagande av lån.

Även vid andelsöverlåtelse ska frågan om medlemskap för förvärvaren prövas av bostadsrättsföreningen. Om förvärvaren är make, sambo eller annan varaktigt sammanboende närstående person (exempelvis hemmaboende barn) till säljaren kan styrelsen enbart neka medlemskap om förvärvaren inte uppfyller de särskilda kraven i stadgarna.

Jag är delägare av en bostadsrätt - vad gäller?

Lagen om samäganderätt är tillämplig vid innehav av en bostadsrätt som ägs av mer än en person. Det innebär att bostadsrättshavarna gemensamt har att besluta om diverse åtgärder rörande lägenheten, exempelvis frågor rörande renovering eller försäljning. Om bostadsrättshavarna inte kan enas om t.ex. försäljning finns det möjlighet att ansöka om hjälp hos tingsrätten.

Det är möjligt att på förhand avtala om vilka regler som ska gälla för just ert samägande.

Behöver ni hjälp eller stöd?

Medlemmar i HSB kan kostnadsfritt kontakta HSBs medlemsrådgivning för generell juridisk rådgivning. Ring 0771 472 472.

HSBs jurister kan även bistå er bostadsrättsförening med specifik rådgivning mot löpande räkning. Skicka en e-post till juristerna@hsb.se så kontaktar någon av våra jurister er. Tillsammans går vi igenom ert ärende för att se vilket stöd ni behöver.

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Maria Lyckesjö, tillbaka från semester 5 aug

Maria Lyckesjö, tillbaka från semester 5 aug

Presskontakt pressekreterare 070-771 43 00
André Johansson, tillbaka från semester 12 aug

André Johansson, tillbaka från semester 12 aug

Presskontakt Marknads- och kommunikationschef HSB Riksförbund 070-5496404

Primär presskontakt sommar

Presskontakt Åke Johansson HSB Riksförbund 070 648 89 66

Relaterat innehåll

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 677 000 medlemmar
ca 4 100 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
24 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund

Box 8310
104 20 Stockholm
Sweden